การสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชในสวนสละโดย ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรี

บทคัดย่อ

                                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง              การดำรงชีวิตของพืชในสวนสละโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง การดำรงชีวิตของพืชในสวนสละโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชในสวนสละโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2  จำนวน  28  คน ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย                  1)  หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชในสวนสละโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จำนวน  6  เล่ม   2)  คู่มือการจัดการเรียนรู้   จำนวน  2  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่าน จำนวน  20  ข้อ 

ผลการศึกษา  พบว่า 1)  หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืชในสวนสละโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่ากับ 80/80    2 )  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชในสวนสละโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าเท่ากับ 9.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  32.50  3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชในสวนสละโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้    พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

                                

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์