การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ


พลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


ผู้วิจัย     นายบุณยกร  โจทย์กิ่ง


ปีการศึกษา   2558


 


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์คือ 1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   3)  เพื่อประเมินความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จำนวน 6 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 19 คน                                                                                                           


ผลการวิจัยพบว่า


1. ผลการพัฒนาหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ E1 = 88.77 / E2 = 91.25 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80 / 80 


2.  ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


3. ผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีความพึงพอใจอยู่ระดับ มากที่สุด 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์