การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอน

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง

                    เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ผู้วิจัย             นายวัชรินทร์  ไมตรีแพน

ตำแหน่ง         ครู  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา  รัชมังคลาภิเษก

อำเภอหนองบัวแดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30

วิทยฐานะ        ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา      2558            

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ จำนวน  1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  9  เล่ม ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มละ 1 ชั่วโมง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  9 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบย่อย จำนวนเล่มละ 5 ข้อ คะแนนรวม 45 คะแนน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.23 - 0.77 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.90 และมีค่าความเชื่อมั่น  รายฉบับ (KR–20) เท่ากับ 0.89 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.72 และมีค่าความเชื่อมั่นรายฉบับเท่ากับ  0.84

          ผลการวิจัย   พบว่า

          1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 1 โดยใช้ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.15/82.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

          2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 0.5443 นั่นคือนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.5443 หรือคิดเป็นร้อยละ  54.43

          3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์