ประวัติองคุลีมาล

 

 

ประวัติพระองคุลีมาลเถระ

กำเนิดอหิงสกกุมาร

 ที่เมืองสาวัตถีของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระองคุลิมาลนี้ ได้ถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งนางพราหมณ์ชื่อ มันตานี ภรรยาของ คัคคพราหมณ์ (ภัคควพ