เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

หัวข้อที่วิจัย              เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์         

ผู้วิจัย                       จินดา  เลี้ยงนิรัตน์

ตำแหน่ง                   ครูชำนาญการ

พุทธศักราช              2557

 

บทคัดย่อ

 

                               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  ให้มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557  สุ่มตัวอย่างโดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน  41  คน  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักภาษาไทย

                              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)  เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  30  ข้อ  และแบบทดสอบระหว่างเรียน จำนวน 10  เรื่อง ๆ ละ  10  ข้อ รวม  100  ข้อ  แบบทดสอบความพึงพอใจ  จำนวน  10  ข้อ

                             ผลการวิจัยพบว่า  1)  เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  มีค่า  E1/E2 เท่ากับ  83.32 / 82.85 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่กำหนดไว้  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    3)  นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  โดยมีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน 

                                                        

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์