มารยาทในการชมการแสดง

1. การแต่งกายเรียบร้อย ในการไปชมการแสดงดนตรีควรแต่งกาย ให้เรียบร้อย เหมาะสม โดยเฉพาะการแสดงดนตรีที่เป็นพิธีการมากๆ

2. การไปถึงสถานที่แสดงก่อนเวลา ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ ผู้เข้าชมควรไปถึงสถานที่แสดงก่อนเวลา และนั่งตามที่นั่งให้เรียบร้อยก่อน การแสดงจะเริ่มต้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่การแสดงจะเริ่ม และไม่เป็นการรบกวนทั้งผู้ชมที่อยู่ข้างเคียงและผู้แสดง เพราะการมาสายทําให้ รบกวนผู้นั่งข้างเคียง และบางครั้งก็เกิดเสียงดังขณะเข้านั่งที่ จนเป็นการรบกวน สมาธิผู้แสดงด้วย ดังนั้น ถ้ามาสายควรหาที่นั่งข้างหลัง จนการแสดงจบลง ก่อน แล้วหาโอกาสรอช่วงที่จะแสดงต่อไป รีบเข้านั่งตามเลขที่นั่งของตน อย่างไรก็ดี บางครั้งหากเป็นการแสดงที่สําคัญๆ ผู้เดินตั๋วก็อาจจะไม่ อนุญาตให้เข้าไปในสถานที่แสดง เนื่องจากผู้แสดงต้องการสมาธิอย่างมาก และไม่ต้องการให้มีการรบกวนใดๆ เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้มาสายจึงจําเป็นจะต้องรอ อยู่ด้านนอกก่อนจนกว่าจะเข้าไปยังที่นั่งของตนได้

3. การอ่านสูจิบัตร การแสดงประเภทที่มีเนื้อหาสาระ มักจะมีการ จัดทําสูจิบัตรจําหน่ายหรือแจกแก่ผู้ชม ณ สถานที่ที่จัดการแสดง ผู้ชมควร ศึกษาข้อมูลจากสูจิบัตรขณะรอเวลาเริ่มแสดง เพื่อทําความเข้าใจกับการแสดง

4. การมีสมาธิในการชมการแสดง ขณะชมการแสดงควรมีสมาธิใน การชมการแสดงอย่างจริงจัง เพื่อให้เข้าถึงความไพเราะ คุณค่าของการแสดง นั้นๆ ไม่ควรสนทนา พูดคุย หรือปฏิบัติสิ่งใดให้เป็นที่รบกวนผู้ชมข้างเคียง การสนทนาพูดคุย ควรทําเมื่อการแสดงจบลงหรือช่วงเวลาพัก แต่ควรกระทํา เท่าที่จําเป็นและควรใช้เสียงแต่เพียงเบาๆ เพื่อให้รบกวนผู้ชมข้างเคียงน้อย ที่สุด

5. การปรบมือ เป็นมารยาทสําคัญของผู้ชมการแสดงที่ควรปรบมือ เป็นเวลานาน เมื่อการแสดงจบ เพื่อให้เกียรติแก่ผู้แสดง และไม่ควรเดินออก จากสถานที่แสดงทันทีที่การแสดงจบลงโดยไม่ปรบมือ เพราะถือเป็นการไม่ให้ เกียรติผู้แสดง

6. การพักครึ่งเวลา ในการชมการแสดงมีการพักครึ่งเวลา เพื่อให้ ผู้แสดงและผู้ชมมีเวลาพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถประมาณ 15-20 นาทีซึ่งผู้ชม ควรเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยถ้าจําเป็น และควรกลับมายังที่นั่งของตนก่อนเวลา แสดงครึ่งหลังจะเริ่มต้น และในขณะที่มีการแสดงอยู่ ผู้ชมไม่ควรลุกออกจากที่ นั่งออกมาด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่จําเป็น

7. การงดใช้เครื่องมือสื่อสาร ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิ่งที่ คนส่วนใหญ่มีประจําตัว ในขณะชมการแสดงทั่วๆ ไป จึงมักจะได้ยินเสียงจาก เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้อยู่เสมอ ทําให้รบกวนสมาธิทั้งของผู้ชมและผู้แสดง จึงควรถือปฏิบัติมารยาทด้วยการงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกประเภทตลอดเวลา ในขณะชมการแสดง

8. การน าเด็กเข้ามาชมการแสดง ไม่ควรนําเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี เข้าชมการแสดง ยกเว้นบางรายการที่อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

9. การถ่ายภาพการแสดง ไม่ควรนํากล้องถ่ายภาพ กล้องบันทึก วีดิโอเข้าไปบันทึกการแสดง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ เพราะ การแสดงต่างๆ ล้วนมีลิขสิทธิ์เฉพาะ ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกไปเผยแพร่โดย บุคคล ภายนอก หรือหากไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์ แต่แสงแฟลชจะรบกวนสมาธิทั้ง ผู้ชมและ ผู้แสดง

10. งดการน าอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท เข้าไปในหอประชุม เพราะนอกจากอาหารบางประเภทจะส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น และการแกะหีบห่อ และการขบเคี้ยวจะทําให้เกิดเสียงดังแล้ว เศษอาหารและเครื่องดื่มยังทําให้มด แมลงสาบ หรือหนูมาซ่อนตัวและกัดที่นั่งในสถานที่ที่จัดแสดงให้เสียหายอีก ด้วย ดังนั้น จึงไม่ควรนําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน ยกเว้น โรงกลางแจ้ง หรือได้รับการอนุญาตให้นําเข้าไปได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์