มารยาทไทย เรื่อง มารยาทการเข้าห้องสอบ

ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามในการใช้ห้องสอบ

http://www.theactkk.net/system_news/images_upload_answer/

ข้อ 1 : นักเรียนต้องเข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด นักศึกษาที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบได้ต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนภายใน วันสอบ มิฉะนั้นจะได้รับคะแนนเป็น 0 ในรายวิชาที่ขาดสอบ

 
 

ข้อ 2 : ให้นักเรียนที่เข้าสอบแต่งกายตามข้อบังคับของโรงเรียนนั้นๆ

 
 

ข้อ 3 : ห้ามนักเรียนส่งเสียงดังหรือทำความรำคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมในห้องสอบหรือบริเวณใกล้เคียง

 
 

ข้อ 4 : ห้ามนักเรียนเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที หรืออกจากห้องสอบภายใน 45 นาทีหลังจากเริ่มสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ควบคุมการสอบ

 
 

ข้อ 5 : ห้ามนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าห้องสอบเว้นแต่ไม้บรรทัด ปากกา ดินสอ หมึก ยางลบและสิ่งที่ประกาศให้ทราบล่วงหน้า

 
 

ข้อ 6 : ห้ามนำกระดาษคำตอบหรือกระดาษที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบ

 
 

ข้อ 7 : เมื่อต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหว่างการสอบ ให้ยกมือขึ้นและแจ้งความประสงค์ให้อาจารย์ควบคุมการสอบทราบก่อน

 
 

ข้อ 8 : เมื่ออาจารย์ควบคุมการสอบแจ้งให้ทราบว่าหมดเวลาสอบแล้วให้ส่งกระดาษคำตอบ ทันทีแล้วออกจากห้องสอบ

 
 

ข้อ 9 : นักดรียนจะถูกพิจารณาให้ได้รับโทษฐานในการสอบหากผู้คุมสอบตรวจพบหลักฐานว่า นักศึกษามีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 

“พกพาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ สอบด้วยวิธีการต่าง ๆ”

 

“พกพาอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการสอบ”

 

“สอบถามหรือลอกดูผู้สอบคนอื่น”

 

“แสดงพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ส่อเจตนาว่าทำการทุจริตในการสอบ”

 
 

ข้อ 10 : นักเรียนผู้ใดละเมิดหรือมีพฤติกรรมส่อแสดงว่าละเมิดข้อบังคับดังกล่าวมาข้าง ต้น ให้อาจารย์ควบคุมการสอบตักเตือน หากไม่เชื่อฟังให้อาจารย์ควบคุมการสอบสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นออกจากห้องสอบ แล้วรายงานต่อคณบดีเพื่อดำเนินการเสนอพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับของโรงเรียนว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน

 
 

ข้อ 11 : เมื่อปรากฏกรณีทุจริตในการสอบให้อาจารย์ควบคุมการสอบรวบรวมหลักฐานและบันทึกลักษณะความผิดไว้ในกระดาษคำตอบ ให้นักเรียนผู้กระทำผิดลงชื่อรับผิด พร้อมทั้งลงชื่อรับรองอย่างน้อย 2 คนหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการทุจริตในการสอบจริงแล้วให้รีบรายงานต่อ คณบดี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณาก่อนเสนออธิการบดีลงโทษตามข้อระเบียบต่อไป

 
 

ข้อ 12 : ในการสอบครั้งใด ถ้าปรากฏเป็นที่เชื่อถือได้ว่าข้อสอบรายวิชาใดมีการล่วงรู้ไปยังผู้เข้าสอบ ด้วยวิธีใดๆ ก่อนที่จะเริ่มเข้าห้องสอบรายวิชานั้น ให้อธิการบดีมีอำนาจสั่งให้มีการสอบใหม่เฉพาะรายวิชานั้น แม้จะมีการตรวจให้ค่าระดับคะแนนแล้วก็ให้ถือว่าเป็นโมฆะ

 
 

ข้อ 13 : ให้อธิการบดีมีอำนาจในการพิจารณาโทษ และสั่งการลงโทษตามระเบียบ

 
 

ข้อ 14 : ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจในการออกคำสั่งหรือออกประกาศ หรือกำหนดวิธีการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเกณฑ์การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ

 
 

ข้อ 15 : นักเรียนที่ทุจริตในการสอบ จะถูกลงโทษให้ได้รับอักษรระดับคะแนน F ในรายวิชาที่ทุจริต และอาจถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

 
 

ข้อ 16 : กรณีที่นักเรียนได้ทำการทุจริตในการสอบเป็นครั้งแรก ให้ปรับตกในรายวิชาที่นักเรียนกระทำการทุจริต

 

16.1 นักเรียนที่กระทำการทุจริตในการสอบภาคการศึกษาที่ 1 ให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษานั้น

 

16.2 นักเรียนที่ทำการทุจริตในการสอบในภาคการศึกษาที่ 2 ให้พักการศึกษาในภาคฤดูร้อนของปี การศึกษานั้น และในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป

 

16.3 นักเรียนที่ทำการทุจริตในการสอบในภาคฤดูร้อน ให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาถัดไป

 
 

ข้อ 17 : กรณีที่นักเรียนได้กระทำการทุจริตเป็นครั้งที่สอง ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

นายภาณุพล  ทัศเทียมพงษ์ ม.5/8 เลขที่8

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์