เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ปีการศึกษา 2557

บทสรุป

 

 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน  ปีการศึกษา  2557  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน  ปีการศึกษา  2557  2) ประเมินปัจจัยของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ปีการศึกษา 2557 3) ประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ปีการศึกษา 2557                      4) ประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน                      ปีการศึกษา  2557  เกี่ยวกับ  (4.1) คุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  และ (4.2) ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีจำนวนทั้งสิ้น 133 คน  ประกอบด้วย  1)  ครู  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน      ปีการศึกษา 2557 จำนวน   13  คน  2)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  7  คน  3)  นักเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน             ปีการศึกษา 2557  ทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  68  คน เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านและการเขียน สามารถสื่อความจากข้อคำถามของแบบประเมินได้ดี               4)  ผู้ปกครอง กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  จำนวน   45  คน

เครื่องมือที่ใช้มี  5 ฉบับ  ได้แก่  ฉบับที่  1  แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.77  ฉบับที่  2  แบบประเมินด้านปัจจัยของโครงการ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.75  ฉบับที่  3  แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.91  ฉบับที่  4  แบบประเมินคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.87  และฉบับที่  5  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.94     

                    ผลการประเมินพบว่า

  1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน  ปีการศึกษา  2557  ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.27, S.D.= .36 )
  2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน  ปีการศึกษา  2557 ด้านปัจจัยของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D.= .33)
  3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน  ปีการศึกษา  2557  ด้านกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก            (=4.38, S.D. = .33)
  4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน  ปีการศึกษา  2557  ด้านผลผลิตของโครงการ  เกี่ยวกับคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (=4.39, S.D. = .33)
  5. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน  ปีการศึกษา  2557  ด้านผลผลิตของโครงการ  เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (=4.36, S.D.= .31)

 

ข้อเสนอแนะ 

 

                      ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

  1. ควรจัดให้มีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นประจำทุกปี  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
  2. ควรจัดให้มีการติดตามผลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน  และการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

                     

      ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

  1. ควรศึกษาข้อมูล  หรือผลสัมฤทธิ์ในด้านอื่นๆ ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เช่น ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ควรศึกษาผลกระทบของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในด้านประโยชน์ที่มีต่อการเรียน หรือผลกระทบที่มีต่อการใช้เวลาในการดำเนินงานโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์