รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่นะ

ชื่อเรื่อง           :         รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

                                 โรงเรียนบ้านแม่นะ  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย               :         นางบุณยากร  อมรมนตรี

ตำแหน่ง          :         ครูชำนาญการ

สถานศึกษา      :         โรงเรียนบ้านแม่นะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3

ปีการศึกษา       :         2558

 

บทคัดย่อ

 

          รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านแม่นะ  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบ้านแม่นะ  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบ้านแม่นะ  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบ้านแม่นะ  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

          ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านแม่นะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน  31 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  มีดังนี้  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน  2  หน่วยการเรียนรู้  รวม 14 แผน  21  ชั่วโมง  2)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3)  คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน 30 ข้อ  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  5)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน  15  ข้อ  โดยเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ตัวเลือก  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

          ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้  1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.87/82.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ค่าคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ย 11.23  คิดเป็นร้อยละ 37.42  แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.54

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์