มารยาทในการใช้โทรศัพท์มือถือ

มารยาทการใช้โทรศัพท์มือถือ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูป มารยาท ใน การ ใช้ โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันเป็ นของใช้จ าเป็ นที่ทุกคนต้องมี หน้าที่ของโทรศัพท์มือถือมีมากมาย นอกจากจะเป็นโทรศพั ทแ์ลว้ ยงัเป็นวทิยสุ า หรับฟังเพลง กลอ้งถ่ายรูป เครื่องคิดเลข นาฬิกาปลุก เลขานุการ เตือนความจา และยงัมีประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ อีกมากมาย เรียกวา่ เป็นความสะดวกสบายที่พกติดตวัไปไดท้ ุกหน แห่ง แต่ทวา่ บางคร้ังสะดวกสบายเกินไปทา ใหไ้ม่คิดถึงคนอื่น ขาดความเกรงใจหรือทา ไปโดยไม่รู้ตวัวา่ การใช้ โทรศพั ทม์ ือถือของคุณรบกวนผอู้ื่น จึงขอนา เกร็ดเล็กนอ้ยเกี่ยวกบั มารยาทในการใชโ้ทรศพั ทม์ ือถือมาเป็นความรู้ เพอื่ นา ไปใชใ้นชีวติประจา วนั ต่อไป ซ่ึงการใชโ้ทรศพั ทม์ ือถือในชีวติประจา วนัจะใชใ้นสถานที่ต่าง ๆ กนั ดงัน้ี การใช้โทรศัพท์มือถือในที่ท างาน การใช้โทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะ การส่งขอ้ความและการโทร.กลับ มารยาทในการใช้โทรศัพท์มือถือในที่ท างาน มีดงัน้ี 1. หากคุณนา โทรศพั ทม์ ือถือไปที่ทา งานดว้ย คุณควรปิดมือถือหรือเปลี่ยนเป็นระบบสนั่ เนื่องจากเสียงดงั จากมือถือจะรบกวนเพอื่ นร่วมงานขา้งเคียง ซ่ึงบางคนที่ชอบเลือกเสียงเรียกเขา้ที่เป็นตวัของตวัเอง เสียงดงัมาก จึงควรปิดเสียงมือถือของคุณเป็นอยา่ งยงิ่ 2. ควรใชโ้ทรศพั ทม์ ือถือเมื่อมีเหตุจา เป็นเท่าน้นั ไม่ควรใชใ้นการคุยเรื่องไม่เป็นเรื่อง เพราะจะเสียเวลา ในการท างาน 3. ในช่วงพกักลางวนั คุณสามารถใชโ้ทรศพั ทม์ ือถือได้แต่ควรเดินไปหาสถานที่ส่วนตวัเพอื่ โทร. ออก อยา่คุยโทรศพั ทท์ ี่โตะ๊ทา งานเด็ดขาด 4. อยา่ นา โทรศพั ทม์ ือถือเขา้ไปในหอ้งน้า เด็ดขาด เพราะคนคุยปลายสายเขาจะไดย้นิเสียงที่เป็นกิจกรรม ซ่ึงเกิดข้ึนในหอ้งน้า และคุณก็ไม่รู้วา่ คนที่อยหู่ อ้งขา้ง ๆ เป็นใคร หากพดูคุยเกี่ยวขอ้งกบัคนอื่นอาจเกิดเรื่องที่ ไม่ควรจะเกิดข้ึนได้ 5. อยา่ นา โทรศพั ทม์ ือถือเขา้ไปในหอ้งประชุม เพราะแมคุ้ณจะต้งัระบบสนั่ ไว้แต่โทรศพั ทบ์ างเครื่อง เสียงสนั่ อาจมีเสียงดงั ทา ใหร้บกวนการประชุม และรบกวนสมาธิในการเขา้ประชุมของเจา้ของโทรศพั ท์ เพราะ ตอ้งคอยชา เลืองมองวา่ มีใครโทรศพั ทเ์ขา้มาบา้ง มารยาทในการใช้โทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะ หากคุณอยใู่ นที่สาธารณะควรปฏิบตัิดงัน้ี 1. ควรปิดโทรศพั ทห์ รือเปิดระบบสนั่ เมื่อคุณอยใู่ นโรงภาพยนตร์โรงละคร หอ้งประชุม หอ้งเรียน ห้องสัมมนา โรงเรียน โรงพยาบาล วัด โบสถ์ ห้องสมุด 2. ไม่ควรรับสายเรียกเขา้ในขณะกา ลงัข้ึน-ลงรถโดยสาร กา ลงัขบัรถ กา ลงัขา้มถนน เนื่องจากอาจเกิด อุบัติเหตุได้ 3. ระมดัระวงัการใชภ้าษาที่ไม่สุภาพ รวมถึงการพดูคุยเรื่องสา คญั เรื่องส่วนตวั เมื่อพดู โทรศพั ทม์ ือถือใน ที่สาธารณะ 4. อยา่ ตะโกนคุยกบั ปลายสาย แต่ควรใชร้ะดบั เสียงที่เบากวา่ การพดู ปกติเล็กนอ้ย 5. ไม่ควรใชโ้ทรศพั ทม์ ือถือในที่เปลี่ยว เช่น บนสะพานลอย ในซอยเปลี่ยว โดยเฉพาะโทรศพั ทม์ ือถือ รุ่นใหม่ๆ เป็นสิ่งล่อตาล่อใจมิจฉาชีพ อาจทา ใหคุ้ณเกิดอนั ตรายได้ การส่งข้อความและการโทร.กลับ มีขอ้ควรปฏิบตัิดงัน้ี 1. การส่งขอ้ความควรส่งขอ้ความส้นั ๆ และตรงประเด็น ถา้ขอ้ความยาวกวา่ 4-5 บรรทัด ควรใช้อีเมล หรือโทรศพั ทไ์ปคุยดีกวา่ 2. หา้มใชค้า ยอ่ คา สแลงแบบที่ใชก้ บั เพอื่ นฝงูในการส่งขอ้ความทางธุรกิจเด็ดขาด 3. ไม่ควรส่งขอ้ความที่เป็นความลบั หรือเรื่องสา คญั ที่ไม่อยากใหผ้อู้ื่นรู้ควรส่งขอ้ความเพอื่ นดั พบหรือ นดัเวลาติดต่อในเรื่องราวน้นั ๆ จะดีกวา่ 4. หากมีสายเรียกเขา้ แต่คุณไม่ไดร้ับสาย โดยมารยาทแลว้คุณตอ้งโทร.กลับให้เร็วที่สุด (ภายในวนัรุ่งข้ึน เป็นอยา่ งชา้) หากโทร.กลบั ชา้กวา่ น้นั ตอ้งขอโทษและบอกเหตุผลดว้ยวา่ ทา ไมถึงโทร.กลับช้า 5. เมื่อสายหลุดเพราะสญั ญาณไม่ดีหรือเหตุผลใดก็ตาม คนที่โทรศพั ทเ์ขา้ควรจะเป็นคนโทร. กลับไป อีกคร้ัง 6. หากกา ลงันงั่ พดูคุยกบัผใู้หญ่แลว้มีสายเรียกเขา้ ซ่ึงคุณคิดวา่ เป็นเรื่องสา คญั ควรกล่าวคา “ขอโทษ” ก่อนที่จะลุกข้ึนจากวงสนทนา แลว้เดินไปทางที่เป็นส่วนตวั เพอื่ รับสาย 7. ในขณะที่มือถือของคุณอยนู่ อกเครือข่ายบริการ ควรใชว้ธิีรับฝากขอ้ความเสียง ( Voice Mail) เพราะ จะช่วยใหคุ้ณไม่พลาดข่าวสาร และคนที่โทรศพั ทห์ าคุณจะมีความรู้สึกที่ดีกวา่ การติดต่อไม่ไดเ้ลย อยา่ งไรก็ตาม การต้งั Voice Mail ควรใชป้ระโยคส้นั ๆ กระชบั 8. ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาหลายสาย ให้คุณรับอีกสายและขอเบอร์โทร.กลบัไว้โดยบอกวา่ คุณกา ลงัติดสายอยู่ ไม่ควรปล่อยใหป้ลายสายรอนาน โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ หากใส่ใจกับมารยาทการใช้สักนิด ชีวิตคุณและคนในสังคมจะมี ความสุขขึน้ อีกมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์