นายกันตภณ แจ้งเกษตร ม.5/1 เลขที่ 3 มารยาทและการสมาคม

ความหมายของมารยาทและการสมาคม

1. ความหมายของ “มารยาท”องค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคม นักวิชาการ ให้ความหมายของคำว่า “มารยาท” ไว้ดังนี้
มารยาท หมายถึง “กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคม โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ” (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม)
มารยาท หมายถึง “กิริยา วาจาที่ถือว่าสุภาพ เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ” (ราชบัณฑิตยสถาน2546 : 835)
มารยาทไทย หมายถึง “กิริยาวาจาที่คนไทยเห็นว่าเรียบร้อย ถูกลักษณะนิสัยของคนไทยที่เป็นคนอ่อนโยน มีความสงบเสงี่ยมทั้งกาย วาจา เป็นการควบคุมกาย วาจาให้อยู่ในกรอบที่สังคมยอมรับและต้องการ” (สมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ : 2538 : 27)
หนังสือโคลงโลกนิติ กล่าวไว้ว่า มารยาทบ่งบอกลักษณะนิสัย แสดงถึงชาติ
พันธุ์ ส่วนคำพูดก็ทำให้ทราบถึงความฉลาดหรือความโง่ได้

บรรพบุรุษไทย กล่าวถึง มารยาทการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยไว้ในรูปแบบบทร้อยกรอง ซึ่งมีอยู่มากมาย จึงนับว่ามารยาทไทยเป็นวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง เกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณี แม้ผู้ใดไม่กระทำก็มิได้ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม แต่จะได้รับการตำหนิจากสังคมระดับของผู้ที่มีการศึกษา มีวินัย มีระเบียบแบบแผนและมีพิธีกรรมไว้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนได้รับการยอมรับเป็นเนติธรรมคือ ธรรมเนียมประเพณี เป็นคติธรรม คือ แบบแผนการดำเนินชีวิต เป็นวัตถุธรรมคือ รูปแบบการแต่งกาย เป็นสหธรรมคือ มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ เป็นคุณธรรมคือ ครอบคลุมความดีงามทั้งกิริยา วาจา ใจสรุป มารยาท คือ การประพฤติ ปฎิบัติตนทั้งทางกาย วาจา ใจที่ถูกต้องงดงามเหมาะสมกับกาลเทศะของสังคมหนึ่ง ๆ และสมาชิกของสังคมนั้นยอมรับและถือปฏิบัติ

2 ความหมายของ “ การสมาคม”สมาคม หมายถึง “การประชุม การเข้าร่วมพวกร่วมคณะคบค้า แหล่งหรือที่
ประชุมทั้งบุคคลหลายคนมาร่วมกันด้วยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1129)
การสมาคม คือ “การรวมกลุ่มของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน หรือมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน เช่น การเล่นกีฬา การประชุม การเข้าชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมแอโรบิก ชมรมผู้สูงอายุ ส่วนคำว่าสมาคม หมายถึง สถานที่ซึ่งคนไปร่วมกิจกรรมเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
สมาคมพ่อค้าไม้ สมาคมเรี่ยวแรงสัมพันธ์ เป็นต้น” (จุฑาวดี นิลจันทร์และคณะ : 2545 : 6)

การสมาคม หมายถึง “การมาอยู่ร่วมกัน มาประชุมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถ้าเราอยู่คนเดียวในโลกก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎหรือระเบียบที่จะต้องปฏิบัติ แต่เมื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้วิวัฒนาการจากการเป็นอยู่แบบลำพังตัวเองมาเป็นหมู่คณะ กลุ่มชน หมู่บ้านและชุมชนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในที่สุดกลายเป็นเมืองเป็นประเทศและชาติต่าง ๆ แต่ละสังคมและกลุ่มชนแห่งชาตินั้น ๆ ก็จะสร้างระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกันขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางให้
การปฏิบัติเป็นไปในแบบแผนเดียวกัน เมื่อมีการปฏิบัติเช่นนั้นซ้ำ ๆ ซาก ๆ ติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ก็จะกลายเป็นแบบแผนของสังคมนั้น ๆ” (แคล้ว เจริญวงศ์ : มปป : 1)
การสมาคม คือ “การที่บุคคลมาชุมนุมกัน มาอยู่ร่วมกันเป็นพวกในที่ใดที่หนึ่งหรือในโอกาสใดโอกาสหนึ่ง เช่น ในงานพิธีต่าง ๆ หรือการพบปะสังสรรค์กัน มีการสนทนาวิสาสะกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งบุคคลซึ่งเคยรู้จักกันแล้วและยังไม่เคยรู้จัก” (ดร.กมล ชูทรัพย์และคณะ :มปป : 1)
สรุป การสมาคม คือการพบปะพูดคุย โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกันของคน กลุ่มคนตามโอกาสและสถานที่ที่กำหนดไว้

3 ความหมายของ “มารยาทในการสมาคม” มารยาทในการสมาคม หมายถึง “การที่บุคคลมาคบหาติดต่อกันมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม มีการกระตุ้นและตอบสนองกันและกัน พฤติกรรมที่มีต่อกัน คือ อิริยาบถต่าง ๆ ทั้งกิริยาวาจา ต้องเป็นที่ยอมรับรวมกันในกลุ่มคน มีความสัมพันธ์ติดต่อซึ่งอาจจะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้น” (รศ.ปฬานี ฐิติวัฒนา : 2546 : 3)
มารยาทในการสมาคม หมายถึง “กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อย อันบุคคลที่เจริญแล้วนำมาใช้ในการประชุมของหมู่คณะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าสมาคม” (ทิพวรรณหอมพลู : 2538 : 3)
มารยาทในการสมาคม หมายถึง “พฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกทางกาย ทางวาจาที่สุภาพเรียบร้อย ดีงามเหมาะสมกับกาลเทศะ และเป็นที่ยอมรับของสังคม” (จุฑาวดี นิลจันทร์และคณะ : 2545 : 6)
สรุป มารยาทและการสมาคม จึงหมายถึงการประพฤติปฏิบัติตนทั้งกิริยาและวาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม ถูกต้องตามกาลเทศะ มีน้ำใจงาม สามารถอยู่ร่วมกับบุคคล หมู่คณะอื่นได้อย่างน่าชื่นชม

 

ที่มา(http://management.aru.ac.th/mnge/images/pdf/e-book/wanthanee/eb_chapter6...)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์