อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรฯ รับป.ตรีภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คัดเรียนป.ตรีภาคพิเศษ

           คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครและสอบคัดเลือก ในปีการศึกษา 2552 เปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายน 2552 ถึง เดือนพฤษภาคม 2552 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ จำนวนทั้งหมด 300 คน ใน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 60 คน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 60 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จำนวน 60 คน สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 60 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ จำนวน 60 คน
          เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา  พิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำดับตามจำนวนรับ จากผลคะแนน O-NET และ A-NET การสอบสัมภาษณ์
          คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          1.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
          2.มีอายุไม่เกิน 35 ปี
          3.มีผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ภาษาอังกฤษ (03) มีผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง A-NET (Advance National Educational Test) ใน 2 รายวิชาคือ คณิตศาสตร์ (14) และวิทยาศาสตร์ (15)
          4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
          เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
          1.รูปถ่ายสำหรับติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร จำนวน 3 รูป ขนาด 1.5 นิ้ว (ชุดเดียวกับที่ติดใบสมัคร)
          2. สำเนาคะแนน O-NET และ A-NET
           3.สำเนาใบวุฒิบัตร (ม.6 หรือเทียบเท่า หรือระดับอุดมศึกษา)
          4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
          5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารหน้า, หลัง ให้อยู่แผ่นเดียวกัน)
 เอกสารสำเนาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และต้องนำฉบับจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ
          สนใจติดต่อขอใบสมัครที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 3 ชั้น 1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ โทร.0-2940-6155

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106107 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.017 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์