การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนบ้านพะไล ปีการศึกษา 2556

ชื่องานวิจัย    การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนบ้านพะไล  ปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า   ครองทรัพย์    เชิดชู
ปีการศึกษาค้นคว้า     2556

                                                                                บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนบ้านพะไล มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านบริบทด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านกระบวนการและด้านผลผลิตโดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งเป็นแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน    1  คน ครูผู้สอน จำนวน  13  คน ผู้ปกครองนักเรียน    จำนวน   20  คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    จำนวน  13  คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha  Coefficient) ของครอนบาค เท่ากับ  0.904 ทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย( = 4.77)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.41)
จากการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนบ้านพะไล สามารถสรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี้
1.  ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  (Context  Evaluation)
ผลการประเมิน  พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.69,S.D.=0.52)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม  พบว่า  การดำเนินโครงการมีหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมายของโครงการ  การจัดกิกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ มีความสอดคล้องกัน อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่าหลักการและเหตุผลของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนรายการที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุดคือผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความสำเร็จและเป้าหมายของโครงการ  มีความเป็นไปได้  เหมาะสมในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด
2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  (Input  Evaluation)
ผลการประเมิน  พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานตามโครงการโดยภาพรวม  มีความพร้อมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.68,S.D.=0.44)  กล่าวคือ  มีความพร้อมในระดับดำเนินโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม  พบว่า  เอกสาร สื่อ หนังสือและแหล่งค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  มีความเหมาะสมและเพียงพอ  ความพร้อมของครู  ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้การสนับสนุนโดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่าเอกสาร สื่อ หนังสือและแหล่งค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนรายการที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ ความพร้อมของครู ซึ่งมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม  ที่กำหนด
3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process   Evaluation)
ผลการประเมิน  พบว่า  การดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมมีความเหมาะสม  อยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.89,S.D.=0.31) โดยภาพรวมของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม  พบว่า  รายการที่มีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด คือการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการตามขั้นตอน       ที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรม  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด  ส่วนรายการที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุดคือทุกกิจกรรมมีการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด
4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต  (Product  Evaluation)
    4.1  ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.79,S.D.=0.36) พบว่า  ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาผู้เรียนสนใจ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด  เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ  ได้ดำเนินการแก้ปัญหาการเรียนการสอนตามแผนงาน โครงการที่ได้จัดไว้  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด  ส่วนวัดผลการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนและวัดผลจากสภาพจริง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  อยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด
    4.2  ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.75,S.D.=0.42) พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รองลงมา คือ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด ส่วนนักเรียนมีจิตสาธารณะ  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด
4.3  ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการ  ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  มากที่สุด (  = 4.89,S.D.=0.31) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม  พบว่า งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเพียงพอ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เป็นอันดับที่ 1  รองลงมา  คือการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกิจกรรมดำเนินโครงการ  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด  ส่วนคำถามที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้อง สภาพปัญหาและความต้องการของท่าน  อยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 135 คน กำลังออนไลน์