รายงานผลการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ชื่อเรื่อง                                  รายงานผลการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะ

                                        การอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                                           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

 

 

ผู้วิจัย                                     นางสาวสุมล สาแหละ

                                             ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

                                             สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่

                                             อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

ปีที่วิจัย                                  2557

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยมีตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสิทธิภาพของหนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ และความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ

                เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 16 แผน หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 8 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 -1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (X)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพของหนังสือชุดนิทานสุขสันต์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (E1/E2)

  

ผลการวิจัยพบว่า

 

                1.    หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 80.93/81.51 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80      

                2.    หลังการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01     

                3.      ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมาก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์