ส่งงาน ด.ญ.วสุนธรา ชื่นเจริญ ม.2/6 เลขที่27

ประวัติส่วนตัว

 

 

ชื่อ-นามสกุล/ชื่อเล่น.... เด็กหญิง วสุนธรา ชื่นเจริญ (น้ำหวาน)

วัน/เดือน/ปีเกิด.....3 ธันวาคม  พ.ศ. 2544

ที่อยู่...78 หทัยราษฎร์29  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร10510

เบอร์โทรศัพท์...0924781771

บิดา......นายศักดิ์ดา ชื่นเจริญ........อาชีพ...พนักงานบริษัท......เบอร์โทรศัพท์..0813372174

มารดา....นางสาว ยุพาพร คำบอน. อาชีพ.................................เบอร์โทรศัพท์......................

อาหารที่ชอบ.....ต๊กโบกี,พัคบิงซู(น้ำแข็งใส)                                      

เครื่องดื่มที่ชอบ....น้ำเปล่า,นม,น้ำผลไม้

ผลไม้ที่ชอบ.......สตอร์เบอร์รี่

วิชาที่ชอบ.....คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

เพลง-ดนตรีที่ชอบ......Hold me tight (BTS) , ฮิปฮอป ป๊อป

ภาพยนตร์.....ซีรี่ย์sassy Go

กีฬา..........ว่ายน้ำ

สถานที่ที่อยากไป.......นัมซาน โซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower)

งานอดิเรก-คติประจำใจ.....เต้น,เรียนภาษา , ถ้าอยู่แบบไร้ความพยายามก็เหมือนตาย

อนาคตที่อยากเป็น......นักร้อง ค่าย SM ENT

 

 

ใบงานที่2.

เรื่อง.....ความหมายของการสื่อสารข้อมูล     หน่วยการเรียนรู้ที่1......การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชื่อ..ด.ญ.วสุนธรา ชื่นเจริญ  ชั้น ม.2/6  เลขที่ 27

 

 

แบบฝึกหัด การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

1.การสื่อสารข้อมูล หมายถึง

ตอบ....กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ โดยผ่านช่อทางการสื่อสาร

-ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

ตอบ..ทำให้ติดต่อกันง่ายขึ้นเร็วขึ้นและสะดวกขึ้น

2.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

ตอบ...1)ผู้ส่งข้อมูล  2)ผู้รับข้อมูล  3)สื่อกลาง  4)ข้อมูล 5)โปรโตคอล

3.พัฒนาการของสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค

ตอบ.....3 ยุค 1) การสื่อสารยุคเกษตรกรรม  2) การสื่อสารยุคอุตสาหกรรม  3)การสื่อสารยุคปัจจุบัน

4.รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

ตอบ...3ประเภท 1)การสื่อสารทิศทางเดียว  2)สื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง  3)การสื่อสารแบบสองทิศทาง

5.อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

ตอบ...ตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน มี2 ลักษณะ 1)สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ 2)สื่อการประเภทไร้สาย

6.บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ...3 ชนิด 1)เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน   2)เครือข่ายระดับเมือง  3)เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายแวน

7.บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ......1)การ์ดแลนหรือนิก  2)ฮับ  3)สวิตช์ฮับ  4)เราเตอร์  5)โมเด็ม  6)บริดจ์  7)เกตเวย์

8.บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ

ตอบ......4 รูปแบบ   1)โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว   2)โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส

3)โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน   4)โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม

9.บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ.....1)การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 2)การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย 3)การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย 4)สำนักงานอัตโนมัติ

10. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

ตอบ...ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นโปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยงเอกสารระหว่างกันโดยสามารถส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วทั้งที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือต่างกัน ตัวอย่างโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาจากทั้งองค์กรและบริษัทเพิ่มเติม มีทั้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการค้าและแจกฟรี เช่น เนสเคป และเอาท์ลุก เป็นต้น 

 

 

ใบงานที่ 3

เรื่อง  อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่1เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

                 
ชื่อ วสุนธรา ชื่นเจริญ ชั้น ม.2/6 เลขที่ 27

 

  คำชี้แจงค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วาดหรือนำภาพมาติดลงใน     แล้วตอบคำถาม(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน) (5 คะแนน)

 

 

  ข้อมูล

           ฮับเป็นอุปกรณ์ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดในระบบเครือข่ายที่ใช้เทคโนโลยีแบบดาวเทียมใน ความเป็นจริงจะ ใช้ฮับอย่างแพร่หลายในระบบเครือข่าย 2 ประเภท คือ 10BaseT Ethernet และ Token Ring ซึ่งในระบบ เครือข่ายแต่ละประเภท ฮับ จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ และทำให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ โดย ทำการติดตั้งฮับไว้ที่ศูนย์กลางของเทคโนโลยีแบบดาวเทียมอุปกรณ์แต่ละ อุปกรณ์ที่เข้า มามี ส่วนร่วมในระบบเครือข่ายจะเชื่อมต่อผ่านฮับ และจะสื่อสารกันโดยส่งข้อมูลข่าวสารผ่านฮับ เมื่อมอง จากภาย นอกฮับจะมีจุดเชื่อมต่อที่เรียกว่า พอร์ต (port) ไว้จำนวนหนึ่ง สำหรับให้อุปกรณ์ หรือ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายอื่นเชื่อมต่อเข้ามา เมื่อข้อมูลถูกส่งมา จากอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับฮับ ข้อมูลนั้นๆ

 

 

ใบงานที่ 4  การเขียนผังงาน

เรื่อง  การเขียนผังงาน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

ชื่อ.........ด.ญ.วสุนธรา...........ชื่นเจริญ......................... ชั้น .......ม.2/6............เลขที่  ........27............

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังงาน ตามลำดับเกี่ยวกับการต้มมาม่าโดยใช้สัญลักษณ์ผังงานให้ถูกต้อง  (5  คะแนน)

ขั้นตอนการทำ

1.ต้มน้ำให้เดือด

2.ใส่เครื่องปรุงมาม่าลงไป

3.ใส่มาม่าลงไปต้มในน้ำเดือด

4.นำมาม่าใส่ชาม

แผนผังการทำมาม่า

                                                                            

                                                               excel1

10 5 5
20 10 10
30 20 10
40 30 10
50 40 10

                                      

                                                                 excel2

10 5 5
20 10 10
30 20 10
40 30 10
50 40 10

 

                                                               excel3

10 5 50
20 10 200
30 12 360
40 12 480
50 12 600

 

                                                              excel4

10 2 5
20 2 10
30 2 15
40 2 20
50 2

25

 

                                                                  excel5

ร้านค้าใจดี          
รายการสินค้าประจำเดือน มกราคม 2559          
สินค้า ราคา( บาท) จำนวน(หน่วย) จำนวน(บาท) ภาษี7% รวมจำนวนภาษี
ยาสีฟัน 39 48 1872 131.04 2003.04
สบู่จอห์นสัน 13.5 48 648 45.36 693.36
แป้งแคร์ 45 50 2250 157.5 2407.5
ยาสระผมแฟซ่า 129 48 6192 433.44 6625.44
ครีมนวดผมแฟซ่า 139 48 6672 467.04 7139.04
แปรงสีฟัน 29 48 1392 97.44 1489.44
กาแฟ 25 48 1200 84 1284
คอฟฟี่เมต 25 48 1200 84 1284
น้ำตาล 25 10 250 17.5 267.5
นมข้นหวาน 22.5 48 1080 75.6 1155.6

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 108 คน กำลังออนไลน์