การพัฒนาทักษะการหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลักโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้รายงาน     นางเยาวลักษณ์   จันทร์ทองศรี

ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก เรื่องการหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน เรื่อง การหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4  โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความ พึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละความก้าวหน้า

ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึก เรื่อง การหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.10/71.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง  การหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกมีร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 44.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 25 และนักเรียนจำนวน 41 คน ที่เรียนเรื่อง การหาร สาระการเรียนรู้ การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความ   พึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ   แบบฝึกการหาร   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ความพึงพอใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์