เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รูปภาพของ prakit3000

บทคัดย่อ

 เรื่อง      รายงานผลการเรียนรู้งานช่างพื้นฐาน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง)

 ชื่อผู้จัดทำ      ประกิต  อยู่เชื้อ  โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ปีการศึกษา      2550

ประเภทผลงาน       วิจัยเต็มรูปแบบ ( 5  บท )

     การศึกษาพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างพื้นฐาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 40 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สำหรับ เนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างพื้นฐาน มีทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่  1  เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่าง  ชุดที่  2  เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง  ชุดที่  3  เรื่อง  การอ่านแบบ  ชุดที่  4  เรื่อง งานช่างไม้  ชุดที่  5  เรื่อง  งานช่างสี  สำหรับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามเกณฑ์ 80/80  ซึ่งหาได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างพื้นฐาน แต่ละชุด  และค่าเฉลี่ยของการวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างพื้นฐาน แต่ละชุด  นอกจากนี้ยังใช้ค่าสถิติค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ T-Test   ผลการศึกษาพัฒนาพบว่า 1. ในปีการศึกษา 2550 นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 79.56   ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 09.56    2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย  14.28   และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย  22.80  เมื่อนำไปเทียบกับค่าที ( t-test )  พบว่า  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05   3.  ด้านประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ E / E  = 83.51/86.75  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 4.  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.61  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.47   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์