ส่งงาน ด.ญ.ทัศนภรณ์ ปานช้าง ม.2/2 เลขที่ 17

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-นามสกุล/ชื่อเล่น ด.ญ.ทัศนภรณ์  ปานช้าง ฟิล์ม

วัน/เดือน/ปีเกิด 13 พฤษภาคม 2545

เบอร์โทรศัพท์ 0992181340

ที่อยู่ 20/661 ซ.เลียบคลองสอง27 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

บิดา นายโยธิน  ปานช้าง      อาชีพ รับราชการ เบอร์โทรศัพท์ 0830393605

มารดา นางอำไพ  ปานช้าง   อาชีพ พนักงานบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0813078432

อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว

เครื่องดื่มที่ชอบ น้ำส้มปั่น

ผลไม้ที่ชอบ ส้มและแอบเปิล

วิชาที่ชอบ  ภาษอังกฤษและคณิตศาสตร์

เพลงที่ชอบ  Wildest dreams

ดนตรีที่ชอบ  ดนตรีสากล

ภาพยนตร์ที่ชอบ  Harry Potter

กีฬาที่ชอบ ว่ายน้ำ

สถานที่ที่อยากไป ทะเลสีชมพู

งานอดิเรก เล่นเกมและดูทีวี

คติประจำใจ –

อนาคตที่อยากเป็น หมอ

 

 

ใบงานที่ 2

 

เรื่อง ความหมายของการสื่อสารข้อมูล    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ชื่อ  ด.ญทัศนภรณ์  ปานช้าง  ชั้น    ม.2/2        เลขที่ 17

 

คำชี้แจง ใบงานที่ 2 ความหมายของการสื่อสารข้อมูล   ( 5  คะแนน )

 

1.   ศึกษาหาข้อมูลความหมายของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

2.   ตอบคำถามแบบฝึกหัด 10 ข้อ 


      

แบบฝึกหัด  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 

  1. การสื่อสารข้อมูล หมายถึง  และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

ตอบ กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ

  1. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

ตอบ ผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูล สื่อกลาง ข้อมูล และโปรโตคอล

  1. พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค

ตอบ 3 ยุคคือ การสื่อสารในยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคปัจจุบัน

  1. รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

ตอบ 3ประเภท คือการสื่อสารแบบทิศทางเดียว แบบกึ่งสองทิศทาง และแบบสองทิศทาง

  1. อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

ตอบ ตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันและอุปการณ์ที่ยอมให้ข่าวสารข้อมูบเดินทางจากผู้ส่งไปสู่ผู้รับ มี2ลักษณะ คือ สื่อกลางประเภทสัญญาณ และสื่อกลางประเภทไร้สาย

  1. บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ มี3ชนิด 1.เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน 2.เครือข่ายระดับเมือง 3.เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายแวน

  1. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ การ์ดแลนฮับสวิตช์ เราเตอร์โมเด็มบริดจ์ และเกตเวย์

  1. บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ

ตอบ 4รูปแบบ คือ โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาวโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน และโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม

    9.   บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย การติดต่อสื่อสานระหว่างกันบนเครือข่ายและ สำนักงานอัตโนมัติ        

   10.  ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

         ตอบ Line , Facebook

 

 

 

ใบงานที่ 3

 

เรื่อง อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชื่อ ด.ญ.ทัศนภรณ์  ปานช้าง  ชั้น ม.2/2 เลขที่ 17

คำชี้แจง  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วาดหรือนำภาพมาติดลงใน    แล้วตอบ          คำถาม (พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน) (5 คะแนน)   

     ฮับ (HUB)

 ฮับเป็นอุปกรณ์ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดในระบบเครือข่ายที่ใช้โทโปโลยีแบบดาว ใน ความเป็นจริงจะ ใช้ฮับอย่างแพร่หลายในระบบเครือข่าย 2 ประเภท คือ 10BaseT Ethernet และ Token Ring ซึ่งในระบบ เครือข่ายแต่ละประเภท ฮับ จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อโหนดต่างๆ และทำให้โหนดเหล่านี้สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ โดย ทำการติดตั้งฮับไว้ที่ศูนย์กลางของโทโปโลยีแบบดาว โหนดแต่ละ โหนดที่เข้า มามี ส่วนร่วมในระบบเครือข่ายจะเชื่อมต่อผ่านฮับ และจะสื่อสารกันโดยส่งข้อมูลข่าวสารผ่านฮับ เมื่อมอง จากภาย นอกฮับจะมีจุดเชื่อมต่อที่เรียกว่า พอร์ต (port) ไว้จำนวนหนึ่ง สำหรับให้โหนด หรือ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายอื่นเชื่อมต่อเข้ามา เมื่อข้อมูลถูกส่งมา จากโหนด ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับฮับ ข้อมูลนั้นๆ จะถูกทำสำเนาไปยังพอร์ตต่างๆ เพื่อให้แน่ใจ ว่าฮับจะสามารถส่งกระจาย ข้อมูลไปยังโหนด ทุกตัวได้ นอกจากนี้ฮับยังมีอยู่หลายประเภท คือ

- Intelligent Hub เป็นฮับที่สามารถจัดการควบคุม บางอย่างกับโหนด ที่เชื่อมต่ออยู่ เช่น การอนุญาตให้ผู้บริหารระบบเครือข่ายควบคุมแต่ละพอร์ตได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้ทำงาน หรือ หยุด ทำงานก็ตาม Intelligent Hub บางประเภท สามารถเฝ้าติดตาม กิจกรรมของระบบเครือข่ายได้ เช่น ติดตามจำนวนแพ็กเกจที่ส่งผ่าน และการเกิดความ ผิดพลาดขึ้นในแพ็กเกจเหล่านั้น

            -  Standalone Hub เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ เข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นฮับที่พบ เห็นโดยทั่วไป ซึ่งไม่มีความสามารถในการจัดการ มีเฉพาะความสามารถในการ เชื่อมต่อไปยังฮับ ตัวอื่น เท่านั้น

            - Modular Hub เป็นฮับที่สามารถจัดการได้โดยมีลักษณะเป็น การ์ดสล็อต การ์ดแต่ละ ตัวจะมีการ ทำงานเช่นเดียวกับ Standalone Hub 1 ตัว การใช้ฮับ ประเภทนี้ทำให้สามารถขยาย ระบบเครือ ข่ายได้โดยง่าย บางตัวก็สามารถสนับสนุน การเชื่อม ต่อกับเครือข่ายได้มากกว่า 1 ประเภท เช่น ใช้ได้กับ ระบบ เครือข่ายทั้งแบบ Ethernet และ Token Ring

http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/COMM/Life/Net%20work/hub.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์