รายงานผลการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

บทคัดย่อ


 


              ความฉลาดทางอารมณ์  เป็นความสามารถในการตระหนักรู้และควบคุมอารมณ์ตนเอง การมีแรงจูงใจในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ  รู้จักสร้างสัมพันธภาพของผู้อื่น  เข้าใจอารมณ์  ความรู้สึกของผู้อื่น  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมหนังสือนิทานประกอบภาพ   ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน  และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  เด็กชั้นอนุบาลปีที่  3/1  โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  28  คน จาก  1  ห้อง  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน  18  แผน  และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  4  ระดับ  จำนวน  36  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.39  ถึง  0.83  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้  The  Wilcoxon  Matched  Pairs Signed-Ranks  Test


              ผลการศึกษาค้นคว้า  ปรากฏดังนี้


                   1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน  ของนักเรียนอนุบาลปีที่  3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.07/83.93


                   2.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน  ของนักเรียนอนุบาลปีที่  3 มีค่าเท่ากับ  0.6979


                   3.  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/1  ที่เรียนด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน  มีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01


                   4.  ผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/1  ได้เป็นอย่างดี  นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกโกรธได้  สามารถแสดงความรู้สึกดีใจ  ชอบใจ  ที่ได้ทำกิจกรรมที่ตนเองต้องการ  มีความเอื้อเฟื้อและรู้จักการช่วยเหลือเพื่อน ๆ  รู้จักการปลอบโยนและให้กำลังใจเพื่อน ๆ  เมื่อเพื่อนมีปัญหา  สามารถเรียนรู้แบบอย่างที่ดีจากนิทานได้


            โดยสรุป  ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  โรงเรียน
รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง  นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับใช้ส่งเสริมพัฒนาความฉลาด ทางอารมณ์  และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้จัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนอนุบาล  เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  กระบวนการคิด  เสริมสร้างและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 132 คน กำลังออนไลน์