ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองที่ดีน่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 ชื่อผู้ศึกษา  นายสมบูรณ์   ถาหมี  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4                 

 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดพลเมืองที่ดีน่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองที่ดีน่าชื่นชม กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองที่ดีน่าชื่นชม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองที่ดีน่าชื่นชม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดพลเมืองที่ดีน่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  12  เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดพลเมืองที่ดีน่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 14  แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  2  พลเมืองที่ดีน่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดพลเมืองที่ดีน่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบประมาณค่า (Rating  Scales ) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติใช้คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

                   ผลการศึกษาพบว่า

                   1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองที่ดีน่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์  ที่กำหนด  80/80

                   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดพลเมืองที่ดีน่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ มีค่าเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                   3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์มีความพึงพอใจ ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดพลเมืองที่ดีน่าชื่นชม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์