รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ให้มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการเรียนทักษะการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม     และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนที่ใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดสระบุรี จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย แบบวัดความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาคุณภาพการวิเคราะห์ E1/E2 เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ด้วยการทดสอบที (t-test) และวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนฯด้วยการหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

    ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สรุป ดังนี้

    1. คุณภาพ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับดีมาก

              2. ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.68 /84.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

ที่กำหนดไว้

    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ทักษะการเขียนโดยใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

    4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์