การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์      

ผู้วิจัย       วันนิดา อินทร์งาม

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และ ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 2  “วิภัชศึกษา”  จำนวน 31 คน ได้มาจากสุ่มประชากรอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการสุ่มโดยจับฉลาก (Lottery  Method) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1) ชุดการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 7 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา ส 14101 จำนวน 7 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 7 ชุด  วิเคราะห์ข้อมูล โดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ชุดการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 84.31/84.83  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ E1/E2  เท่ากับ 80/80
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่า  นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 ขึ้นไป  มีจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ  100  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนด้วยต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์