งานครั้งที่ 2 ม.5/5

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/5

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

ประเพณีแข่งโพน

นางสาวคัคนางค์ อิงเจริญสุนทร เลขที่ 20 ม.5/5

http://www.thaigoodview.com/node/205396

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นาย กรกต บุษยะกนิษฐ ชั้น5/5 เลขที่ 5 เรื่อง ประเพณีแข่งขันว่าว

http://www.thaigoodview.com/node/202228

ประเพณีบุญบั้งไฟ

นายสารัช สุดประเสริฐ ม.5/5 เลขที่9

http://www.thaigoodview.com/node/202227

 

ประเพณีปอยส่างลอง

นายทศพงษ์ รักสมจิตร ม.5/5 เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/202192

นางสาวจิรัชญา   บุญตาสุทธิ เลขที่30 ม.5/5

http://www.thaigoodview.com/node/202155

กนกวรรณ โอโน ชั้น ม.5/5 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/202099

นางสาวศศิวิมล มีชูวาศ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/202096

นายเดชา นามโพธิ์ ม.5/5 เลขที่ 1

 นางสาวอิสริยา  บุญโยทก ม.5/5 เลขที่ 25

 

http://www.thaigoodview.com/node/201688

 

นางสาว จุฑามาศ พิบูลย์วัฒนวงษ์  ม.5/5 เลขที่ 26

 

http://www.thaigoodview.com/node/201928

 

http://www.thaigoodview.com/node/201919

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

นางสาวพจประภาพร  บัวประชุม ม.5/5  เลขที่ 22

ประเพณีทำขวัญข้าว

นางสาว จุฑามาศ พวงสันเทียะ เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/201168

ประเพณีตักบาตรเทโว

นางสาว ชลธิเรศน์ สุณเจิม เลขที่23

http://www.thaigoodview.com/node/201167

ประเพณีปอยส่างลอง

นายทศพงษ์ รักสมจิตร ม.5/5 เลขที่7

ประเพณีปอยส่างลอง

ปอยส่างลอง

ความสำคัญ

"ปอยส่างลอง" เป็นงานประเพณีบวชลูกแก้วของไทยใหญ่ เป็นการบรรพชาสามเณรให้สืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีความเชื่อว่า ถ้าได้บวชให้ลูกของตนเป็นสามเณรจะได้อานิสงฆ์ ๘ กัลป์ บวชลูกคนอื่นเป็นสามเณรได้อานิสงฆ์ ๔ กัลป์ และหากได้อุปสมบทลูกของตนเป็นพระภิกษุสงฆ์ จะได้อานิสงฆ์ ๑๒ กัลป์ และได้อุปสมบทลูกคนอื่นจะได้อานิสงฆ์ ๘ กัลป์ และเพื่อเป็นการสืบทอดมายาวนาน

ระยะเวลา ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ระยะเวลา ๓-๗ วัน โดยทั่วไปนิยมจัดงาน ๓ วัน

 

พิธีกรรม

มี ๒ วิธีคือ แบบที่เรียกว่า ข่ามดิบ และแบบที่เรียกว่า ส่างลอง
๑. แบบข่ามดิบเป็นวิธีการแบบง่าย ๆ คือ พ่อแม่จะนำเด็กไปโกนผมที่วัดหรือที่บ้าน เสร็จแล้วนุ่งขาวห่มขาว เตรียมเครื่องไทยทานอัฐบริขารไปทำพิธีบรรพชาเป็นสามเณรที่วัด พระสงฆ์ประกอบพิธีให้ก็เป็นสามเณร
๒. แบบส่างลอง เป็นวิธีที่จัดงานกันใหญ่โตนิยมกันมากแบ่งวันจัดงานเป็น ๓ วัน คือ
วันแรก เรียกว่า วันรับส่างลองในตอนเช้านำเด็กที่โกนหัวแล้วไปแต่งชุดส่างลอง คล้ายเจ้าชายไทยใหญ่รับศีล นำส่างลองแห่ขอขมาศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน ขอขมาพระสงฆ์ที่วัดและญาติผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพรักใคร่ชอบพอ ตลอดทั้งวันและนำส่างลองกลับไปรับประทานอาหารพักผ่อนที่บ้านเจ้าภาพ
วันที่สอง เป็นวันแห่เครื่องไทยทานทำในตอบเช้ามีขบวนแห่เครื่องไทยทานและส่างลองไปที่วัด เลี้ยงอาหารผู้มาร่วมขบวนแห่ และมีการทำขวัญส่างลอง เลี้ยงอาหารมื้อพิเศษมีอาหาร ๑๒ อย่าง แก่ส่างลองด้วย
วันที่สาม เป็นวันบรรพชาสามเณร ตอนบ่ายแก่แห่ส่างลองไปที่วัดและทำพิธีบรรพชา และอาจมีจุดบั้งไฟเป็นการเฉลิมฉลองด้วย

ปอยส่างลอง

 

สาระ

๑. ผู้ที่ผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรจะได้รับการยกย่องเรียกคำว่า ส่าง นำหน้าชื่อตลอดไป
๒. ผู้ที่ผ่านการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์จะได้รับยกย่องเรียกคำว่า หนาน นำหน้าชื่อตลอดไป
๓. บิดาที่จัดบรรพชาให้ลูกเป็นสามเณร จะได้รับยกย่องเรียกคำว่าพ่อส่าง นำหน้าชื่อตลอดไป
๔. มารดาที่ได้จัดบรรพชาให้ลูกเป็นสามเณรจะได้รับยกย่องเรียกคำว่าแม่ส่าง นำหน้าชื่อตลอดไป
๕. บิดาที่จัดบรรพชาลูกเป็นพระภิกษุจะได้รับยกย่องเรียกคำว่า พ่อจาง นำหน้าชื่อตลอดไป
๖. มารดาที่จัดบรรพชาลูกเป็นพระภิกษุ จะได้รับยกย่องเรียกคำว่า แม่จาง นำหน้าชื่อตลอดไป
๗. การจัดงานปอยส่างลอง เป็นการสืบทองพระพุทธศาสนา และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

http://www.prapayneethai.com/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87

ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม บล๊อก ความคิดเห็นของกระผมนะครับ

นายทศพงษ์ รักสมจิตร ม.5/5 เลขที่ 7

 

 

ประเพณีขันโตก

นางสาว รัตติกาล พลอยสวน ม.5/5 เลขที่34

http://www.thaigoodview.com/node/201726

ประเพณีวิ่งควาย  

นายพีระพล สุภาพจน์ ม.5/5 เลขที่11

http://www.thaigoodview.com/node/201725

 

http://www.thaigoodview.com/node/201573

นางสาวกรวีย์ ดีเลิศ เลขที่19 ม.5/5 

เรื่อง ประเพณีเเห่นางเเมว

ประเพณีลอยกระทง  

นางสาว ปาลิตา   สุริยะ   ม.5/5  เลขที่24 

http://www.thaigoodview.com/node/201492

http://www.thaigoodview.com/node/201433

ส่งงานค่ะ น.ส ฐิติมา เนียมรัตน์ ม.5/5 เลขที27

ประเพณีการแห่ผ้าองค์พระปฐมเจดีย์

http://www.thaigoodview.com/node/201374

นาย กิตติทัศน์ วิโรจน์ชัยศรี ชั้น ม.5/5 เลขที่ 6 

ส่งงาน ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย >> เรื่อง การชักพระ

นาย นิวัฒน์ชัย สินศิริสุข ม.5/5 เลขที่13

ประเพณี นบพระ เล่นเพลง

http://www.thaigoodview.com/node/201358

ประเพณีรับบัว

นางสาว กมลพรรณ ก๋าสมุทร ม.5/5 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/201008

นาย วิศัลย์ โคสัย ม.5/5 เลขที่ 14

ประเพณี อุ้มพระดำน้ำ

http://www.thaigoodview.com/node/201273

นางสาว พิมพ์นภา สีสุภา ม.5/5 เลขที่ 21

      ประเพณีแข่งเรือยาว

http://www.thaigoodview.com/node/201221

 

นางสาวจิราภรณ์  คะริบรัมย์ ม.5/5 เลขที่28

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

http://www.thaigoodview.com/node/201210

น.ส นัฐมล  วรรณเผือก ม.5/5  เลขที่36

http://www.thaigoodview.com/node/201109

ประเพณีไหลเรือไฟ  นาย กนก ชนะคช เลขที่4 ม.5/5

http://www.thaigoodview.com/node/201045

 

  นาย ธีรวุฒิ   ชะนะมา ชั้น ม.5/5 เลขที่ 10

            ประเพณี สงกรานต์

 

 http://www.thaigoodview.com/node/201009

นาย กษิดิ์เดช   ชูชาติ ม.5/5  เลขที่ 2

ประเพณีขึ้นปีใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/201190

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์