งานครั้งที่ 2 ม.6/5

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/5

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมไทย  และภูมิปัญญาไทย คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204855

นางสาวอมรรัตน์ วังราช ม.6/5 เลขที่ 27
รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

 

ลูกประคบ ภูมิปัญญาไทยที่ถูกซ่อน

http://www.thaigoodview.com/node/202703

นส.เมธาวี ประโพเทติ ม.6/5 เลขที่ 10

 

http://www.thaigoodview.com/node/202313

ศิลปกรรมไทย และภูมิปัญญาไทย "เครื่องจักสานผักตบชวา"

นางสาวอภิญญา ทินกระโทก ชั้น ม.6/5 เลขที่ 14

 

http://www.thaigoodview.com/node/202131

ภูมิปัญญาไทย "ถ้วยชามตราไก่"

นางสาว นิรชา วิริยภักดีตระกูล ชั้น ม.6/5 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/202060

ภูมิปัญญาไทย การทำร่มบ่อสร้าง

นางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วน้ำอ่าง ชั้น ม.6/5 เลขที่24

http://www.thaigoodview.com/node/202004

ศิปกรรมและภูิปัญญาไทย เรื่อง  โขน

นางสาว กรรณิกา  กิมิฬาร์

http://www.thaigoodview.com/node/201896

ศิลปกรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

น.ส.ฐิติพร ไชยปัญญา ม.6/5 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/201873

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานตะกร้าด้วยทางมะพร้าว

น.ส. พรสินี แสงคุณ ม.6/5 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/201859

ศิลปกรรมไทย และภูมิปัญญาไทย "เรือกอและ"

นางสาวปรียาภรณ์  แซ่อึ้ง ชั้น ม.6/5  เลขที่14

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในสมัยปัจจุบัน

http://www.thaigoodview.com/node/201715

นางสาว ปัญญาพร สามารถ เลขที่12 ม.6/5

http://www.thaigoodview.com/node/201691

ศิลปกรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

น.ส. จิรนันท์ เยื่อใย ชั้น ม.6/5 เลขที่11

http://www.thaigoodview.com/node/202659

น.ส.อภิญญา  รักพินิจ ชั้น ม.6/5 เลขที่ 26

 

ศิลปะกรรมและภูมิปัญญาไทย  

บ้านเรือนไทย

 

   สถาปัตยกรรมไทยเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ไทยที่สะท้อนภาพชีวิตแบบไทย ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อม โดยเฉพาะในเรื่อง "บ้าน" หรือ "เรือน" ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผูกพันมาตั้งแต่เกิด แม้ว่าปัจจุบันการดำเนินชีวิตและรูปลักษณ์ของบ้านจะแปรเปลี่ยนไป แต่หากมองกันอย่างลึกซึ้งแล้ว ชีวิตในบ้านของคนไทยยังไม่เคยเปลี่ยน ซึ่งค่านิยมบางประการยังคงดำเนินการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บ้านมิได้มีความหมายเพียงเป็นที่อาศัยนอนในตอนกลางคืนและออกไปทำงานตอนเช้าเท่านั้น แต่บ้านคือที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่มีชีวิตชีวา มีความรักและความอบอุ่นเป็นที่พึ่งในทุกโมงยามที่ต้องการบ้านจึงเป็นที่ที่คนอยากให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิ่งหนึ่ง บ้านไทยหรือเรือนไทยในความคิดของคนทั่วไปคงเป็นภาพบ้านไทยภาคกลาง ที่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีหลังคาแหลมสูงชัน ประดับด้วยตัวเหงา มีหน้าต่างบานสูงรอบ ๆ ตัวบ้านอาจเป็นบ้านเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มบ้านก็ได้

      ลักษณะของบ้านไทยดังกล่าวชี้ชัดให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณ ทั้งช่างปลูกบ้านและช่างออกแบบ ที่ปลูกบ้านเพื่อนประโยชน์และความต้องการใช้สอย และแก้ปัญหาของผู้อยู่อาศัย เป็นแบบบ้านที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

      บ้านไทย จึงเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชาติและเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาอันน่าภูมิใจ คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยอยู่ในภูมิประเทศเขตร้อน พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและอยู่ในเขตมรสุม จึงมีฝนตกชุกในหน้าฝน บางทีหรือเกือบทุกปีจะเกิดน้ำท่วม คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งทำสวน ทำนา ทำไร่ ทำประมง แม่น้ำลำคลองจึงเปรียบเสมือนเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงชีวิต ที่นี่จึงเป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งพักผ่อน และเป็นเส้นทางคมนาคม

    คนไทยภาคกลางจึงนิยมปลูกบ้านอยู่ริมฝั่งน้ำสายเล็กสายน้อย เมื่อยามน้ำหลากน้ำก็จะไหลท่วมบ้านเรือน คนไทยแต่ก่อนไม่รู้จักการถมที่ดินหนีน้ำท่วม จึงปลูกบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง ซึ่งให้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งช่วยให้ลมผ่านสะดวก ทั้งเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้าย หรือคนร้ายในยามค่ำคืน และยังเป็นการป้องกันน้ำท่วมถึงตัวบ้านอีกด้วย ใต้ถุนบ้านนี้ในยามปกติอาจใช้เป็นที่สันทนาการของครอบครัวคือ เป็นที่พักผ่อน หรือที่เล่นของเด็ก ๆ หรือใช้รวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทอผ้า ตั้งเตาหรือกระทะทำขนมกวนต่าง ๆ และไว้เก็บสิ่งของทั้งใหญ่และเล็ก ยามเมื่อน้ำหลากมาก็ย้ายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จากใต้ถุนขึ้นไว้บนตัวเรือน ใต้ถุนที่ยกสูงนี้ นิยมให้สูงกว่าระดับศีรษะคนยืน เพื่อให้เดินได้สะดวก

   ดังที่กล่าวแล้วว่าประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน แสงแดดจัดจ้า อากาศโดยทั่วไปจึงร้อนถึงร้อนจัด โดยเฉพาะในหน้าร้อน บ้านจึงเป็นสถานที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่อาศัย ภูมิปัญญาของการปลูกบ้านไทยคือ การออกแบบให้เป็นหลังคาทรงสูง เพื่อให้อากาศภายในเบาลอยตัวอยู่ ขณะที่ความร้อนจะถ่ายเทสู่ตัวบ้านหรือภายในห้องได้อย่างช้า ๆ เนื่องจากระยะความสูงของหลังคาทำให้ภายในตัวบ้านเย็นสบาย แม้จะมีห้องและฝากั้น แต่ก็มีพื้นที่เพียง 40% ที่เหลืออีก 60% เป็นชานเปิดโล่ง ทำให้ลมพัดผ่านได้สะดวก ทั้งลมจากใต้ถุนสูงที่พัดขึ้นมาข้างบนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สายลมเย็นจะพัดผ่านในบ้านตลอดเวลา

 ลักษณะอีกอย่างหนึ่งของบ้านไทยที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาอากาศร้อนคือ การสร้างชายคาหรือไขรา ให้ยื่นยาวออกคลุมตัวบ้านมากกว่าบ้านทรงยุโรป เป็นการป้องกันแดดไม่ให้เผาฝาบ้านให้ร้อน ป้องกันฝนสาด แดดส่อง ห้องจะได้เย็นตลอดทั้งวัน

      องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำให้บ้านไทยเป็นบ้านที่ร่มเย็นคือ "ความโปร่ง" ซึ่งเกิดจากการออกแบบฝาบ้านให้มีอากาศผ่านได้ เช่น ใช้ฝาสำหรวด หรือฝาขัดแตะ หน้าจั่วของบ้านทำเป็นช่องโปร่งให้ลมผ่านได้

      ลักษณะเด่นชัดอีกประการของบ้านไทยคือ รูปทรงบ้านที่มีระเบียบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน จะแลเห็นได้ตั้งแต่ชานหน้าเรือน ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งรับลม คนนั่งจากชานเรือนจะมองเห็นมุมกว้าง ทำให้รู้สึกโล่งโปร่งใจโปร่งตา ถัดจากชานเข้ามาเป็นระเบียงที่ใช้รับรองแขก จัดงานตามประเพณีนิยม หรือคติทางศาสนา เช่น ทำบุญเลี้ยงพระ โกนจุก แต่งงาน ตากอาหารแห้ง และที่นอนชานมักใช้ปลูกไม้กระถาง วางอ่างน้ำ ปลูกตะโกดัดและบอนไซ ซึ่งคนแต่ก่อนนิยมปลูกต้นไม้ใส่กระถางไว้เชยชม และอาจจัดมุมใดมุมหนึ่งของนอกชานในที่ลับตาคนเป็นที่อาบน้ำก็ได้

แหล่งที่มา:http://www.ku.ac.th/e-magazine/may48/know/home.html

 

  

http://www.thaigoodview.com/node/201615

ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมไทย การแกะหนังตะลุง

น.ส.วิมพ์วิภา ฉ่ำทวี ม.6/5 เลขที่ 17

ศิลปกรรมไทย และภูมิปัญญาไทย "ผ้าไหมมัดหมี่ "

http://www.thaigoodview.com/node/201604

นางสาว อนุสรา ทองคำ ม6/5 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/201475

นายณัฐวิทย์ สนิทมาก (แพทย์แผนไทย) เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/201394

ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม เรื่อง "เครื่องสังคโลก"

นาย วรากร ทองกระจ่าง เลขที่9 ม.6/5

http://www.thaigoodview.com/node/201380

ศิลปะกรรมไทยและภูมิปัญญาไทย เรื่อง ผลิตภัณ์จากกะลามะพร้าว

นายอัฐพล กลิ่นฟู ม.6/5 เลขที่ 5

 

นายอัฐพล กลิ่นฟู ม.6/5 เลขที่ 5

ศิลปะกรรมไทยและภูมิปัญญาไทย เรื่อง ผลิตภัณ์จากกะลามะพร้าว

http://www.thaigoodview.com/node/201380

 

ศิลปกรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ช่างตีเหล็กบ้านหนองพูด

http://www.thaigoodview.com/node/201381 

นาย ธีรภัทร์ มากัต ม.6/5 เลขที่3

ผิด

http://www.thaigoodview.com/node/201377

นาย กลวัชร พึ่งแสง ชั้น ม.6/5 เลขที่4

ส่งงานเรื่อง ศิลปกรรมไทยและภูมิปัญญา>>เรื่อง ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา


  • ศิลปกรรมไทยและภูมิปัญญาไทย "บั้งไฟ "

  •  
  • ณัฐนนท์ สายวรณ์ ม.6/5 เลขที่ 7

      http://www.thaigoodview.com/node/201365

http://www.thaigoodview.com/node/201334

ศิลปกรรมไทยและภูมิปัญญาไทย " ตะกร้อลอดห่วง "

นาย วรินทร บรรพบุตร ม.6/5 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/201298

ศิลปกรรมไทย และภูมิปัญญาไทย เรื่อง"การแกะหนังตะลุง"

นางสาวพัชรีภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง ม.6/5 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/201247

ศิลปกรรมไทย และภูมิปัญญาไทย '' กีฬาภูมิปัญญาไทย หมากกระดานและหมากเก็บ''

น.ส พิมพ์ชนก หอมสุวรรณ  ม.6/5 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/201246

ศิลปกรรมไทย และภูมิปัญญาไทย "มวยไทย"

น.ส.สุภาภรณ์ อินกรรไกร ม.6/5 เลขที่ 13

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์