งานครั้งที่ 2 ม.6/7

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/7

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมไทย  และภูมิปัญญาไทย คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

สรินณา เพ็ชรรุ่ง เลขที่8 ม6/7

http://www.thaigoodview.com/node/200853#comment-213237

                ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในสมัยปัจจุบัน 

   

มนุษย์ได้เลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัย ทำมาหากินมาเป็นเวลาช้านาน ได้เรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการปรับตัว ได้สั่งสม ปรับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นภูมิปัญญาของไทยที่ได้สั่งสม สืบทอดเป็นมรดก เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้

      ความหมายของคำว่า ภูมิปัญญา และคำที่เกี่ยวข้อง 
       ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง พื้นความรู้ความสามารถนอกจากนี้ ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาหลากหลาย อาทิเช่นภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผู้ทรงคุณภูมิปัญญาไทย และ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น

 

 ภูมิปัญญาไทย

 หมายถึง ความรู้ ความสามารถ วิธีการ ผลงานที่คนไทยได้ศึกษา เก็บรวบรวมความรู้ และจัดเป็นองค์ความรู้ ปรับปรุง พัฒนา ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จนเกิดผลดีงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย


      ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน    

หมายถึง สิ่งที่แสดงความรู้ ความคิด และการกระทำของบรรพบุรุษของเรา เพื่อที่จะดำรงชีวิตรอดอย่างมีความสุข
          ดังนั้น การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องศึกษาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน ในขณะเดียวกัน การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านก็จะต้องเกี่ยวโยงกับงานที่ทำได้ง่าย ๆ คือ งานทำด้วยมือหรืองานหัตถกรรม และศิลปกรรมพื้นบ้าน

 แหล่งอ้างอิง : http://historyland.exteen.com/20120110/entry-1

                                                                     สรินณา เพ็ชรรุ่ง ม6/7 เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/203998
นางสาว พิมชนก พิทักษ์มงคล ม.6/7 เลขที่ 12

ภูมิปัญญาในการสร้างบ้านเรือนไทย
http://www.thaigoodview.com/node/203962
นางสาว ณิชารีย์ พ่วงพลับ ม.6/7 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/202298

 

แก้ไขเนื่องจากอันเก่าลิ้งไม่ได้คะ

น.ส.รัตนาพร แซ่เอี้ยว ม.6/7 เลขที่21

วัฒนธรรม ศิลปกรรมและภูมิปัญญาภาคกลาง

http://www.thaigoodview.com/node/203848

นางสาว ธิดารัตน์  ทองคำ เลขที่ 17 ม.6/7

 

ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย

http://www.thaigoodview.com/node/203754

นางสาว  วรรณิสา  ธงชัย  ม.6/7  เลขที่22.

http://www.thaigoodview.com/node/203748

นางสาวปนัดดา อ่อนถาวร ม.6/7 เลขที่ 9

เรื่อง วัฒนธรรม ศิลปกรรมและภูมิปัญญาภาคใต้

http://www.thaigoodview.com/node/203731

นางสาว ภรภัทร โครธานานนท์ ม.6/7 เลขที่ 13

รูปภาพของ tachapong kubola

ศิลปกรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ศิลปะทวาราวดี

http://www.thaigoodview.com/node/202086

นาย ธัชพงศ์ กุโบลา ม.6/7 เลขที่6

รูปภาพของ supakornchunim

นาย ศุภกร ชูนิ่ม ม6/7 เลขที่ 4

ศิลปกรรมไทย และภูมิปัญญาไทย เครื่องปันดินเผา

http://www.thaigoodview.com/node/202570

รูปภาพของ RattanapornRS

http://www.thaigoodview.com/node/202298

น.ส.รัตนาพร แซ่เอี้ยว ม.6/7 เลขที่21

วัฒนธรรม ศิลปกรรมและภูมิปัญญาภาคกลาง


 
 
 

http://thaigoodview.com/node/202164

น.ส. เสาวลักษณ์ มานะประสพโชค ม.6/7 เลขที่25

รูปภาพของ korrawitgame

นายกรวิชญ์  โชติช่วย ชั้นม.6/7 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/202088

http://www.thaigoodview.com/node/202087 นางสาวศศินา ปุ่นอนันต์ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 23

รูปภาพของ eeearth

นายอคิราห์ ขันสาคร ม.6/7 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/202084

รูปภาพของ Anussara Renpanil

เรื่อง วัฒนธรรม ศิลปกรรมและภูมิปัญญาภาคอีสาน

นางสาวอณุสรา  รื่นพานิชย์  ชั้นม.6/7  เลขที่ 11 

http://www.thaigoodview.com/node/202079

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์