งานครั้งที่ 3 ม.6/2

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/2

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคน

ทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ 

และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

  

 

สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ในการดำเนินชีวิตของเรา ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้อง เพื่อนร่วมงาน ร่วมชุมชน ตลอดจนพี่น้องร่วมครอบครัว จะเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีหรือที่เรียกว่า ความสามัคคี ได้นั้น ต้องอาศัยเหตุที่เรียกว่า สาราณียธรรม หรือธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน กระทำซึ่งความเคารพระหว่างกัน อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดี มีความสุข ความสงบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายทำลายกัน

ความประทับใจคือ ท่านสอนไห้รู็ว่าไม่มีใครที่สมารถอยู่บนโลกนี้คนเดียวได้ และไม่มีใครที่สามารถที่จะ ทำงานหรือทำประโยชน์เพื่อชาติได้โดยเพียงลำพังคนเดียว โดยสอนไห้รู้ว่า เราควรจะมีความสามัคคี และมีอัธยาศัย และไม่ไช่ว่าเราเห็นคนคนนึงทำเพื่อประเทศแล้วเราไม่ทำโดยคิดว่าเขาทำแล้ว แต่ประเทศจะเดินต่อไปไม่ได้ถ้าทุกคนยังคิดแบบนี้..

ปฐพี อุดมเลิศปรีชา เลขที่ 4

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204970

 

นาย ธนภัทร ภักดีศุภผล เลขที่12

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

http://www.thaigoodview.com/node/204564

นายวสันต์ กมลงาม ม.6/2 เลขที่ 18

 

http://www.thaigoodview.com/node/202646

พลวัต  รื่นอายุ ม 6/2 เลขที่7

พระราชดำรัสให้คนไทยทำหน้าที่ไม่ประมาทมีสติ

http://www.thaigoodview.com/node/202638

นายกิตติธัช คงประการ ม.6/2 เลขที่ 5

พระราชดำรัสให้คนไทยทำหน้าที่ไม่ประมาทมีสติ

http://www.thaigoodview.com/node/202638

นายกิตติธัช คงประการ ม.6/2 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/202622

 

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการศึกษา

นาย รฐนนท์    สังข์ทอง   ม. 6/2  เลขที่ 17

รูปภาพของ nititorntan1

พระราชดำรัส

http://www.thaigoodview.com/node/202600

จัดทำโดย นายนิติธร พงษ์กำเหนิด เลขที่ 3 ชั้นม.6/2

9 คำพ่อสอน
http://www.thaigoodview.com/node/202572
น.ส กฤติมา ล้อมหทัย ม.6/2 เลขที่31

 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

http://www.thaigoodview.com/node/202501

น.ส.ปัญญากร สามารถ ม.6/2 เลขที่29

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส "ฝนหลวง"

http://www.thaigoodview.com/node/202475

นาย สถาพร พึ่งพัฒนา ม.6/2 เลขที่ 6

พระราชดำรัสด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

http://www.thaigoodview.com/node/202473

นส.มัณฑนากร หนูเซ่ง ม6/2 เลขที่ 36

 

รูปภาพของ Teerapong Bualapha

พระบรมราโชวาท อนาคตทำนายได้

http://www.thaigoodview.com/node/202365

นายธีรพงศ์ บัวละภา ชั้น ม6/2 เลขที่ 11

รูปภาพของ ชฎาทิพย์

พระราชดำรัสเกี่ยวกับกฎหมาย

http://www.thaigoodview.com/node/200858

จัดทำโดย นางสาว ชฎาทิพย์ ภมรเรวดี ม6/2 เลขที่19

"พระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนจิตรลดา"

      "ที่ได้บอกว่า ได้มีโอกาสมาเรียนวิชาความรู้ในโรงเรียนนี้ ก็ขอให้เอาวิชาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นก้าวหนึ่งต่อ               ไปในการศึกษาที่จะสูงขึ้นไป ทีได้รับการอบรมให้เป็นผู้ที่มีมารยาทดี มีไหวพริบดี มีความฉลาดนั้น ก็เอาไปใช้ในทางการเรียน แต่ว่าต้องไปใช้ในทางการวางตัวด้วย มิใช่ว่าก้มหน้าก้มตาที่จะเรียนให้ได้แล้วก็ไม่นึกถึงการวางตัว ความจริงการวางตัวกับการเรียนนั้นคู่กัน ถ้าวางตัวให้ดีทำให้เรียนได้ดี ถ้าวางตัวไม่ดีเป็นอันธพาล ก็จะทำให้การเรียนนั้นมีอุปสรรคอย่างยิ่ง แม้ตอนต้นจะสามารถเรียนได้บ้าง แต่ทีหลังความเป็นอันธพาล ความเป็นผู้ไร้ความคิด จะนำไปสู่หายนะ จะทำให้ผู้อื่นสามารถชักนำเราในทางที่ผิดได้ จึงต้องใช้ทั้งความรู้ที่ได้จากโรงเรียนนี้ ทั้งที่ได้อบรมแล้วอย่าไปว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญทุกอย่าง การวางตัวเป็นพลเมืองดี คือเป็นเยาวชนที่ดีก่อนแล้วเป็นพลเมืองดีต่อไปนั่นแหละที่เป็นหน้าที่อันสำคัญ และโดยเฉพาะต่อไปเมื่อไปอยู่สำนักศึกษาชั้นอุดมศึกษาแล้ว ตัวจะมีความรับผิดชอบยิ่งขึ้น เพราะว่าถือกันทั่วโลกว่าผู้ที่เป็นนักศึกษา ผู้ที่เป็นนักค้นคว้า ผู้ที่เป็นนักเรียนนั้น เป็นผู้ที่เป็นปัญญาชน หมายความว่าผู้ที่ใช้สมอง คำว่านักศึกษาเป็นปัญญาชนนี้ ขอให้พิสูจน์ให้เป็นจริง ส่วนข้อเท็จจริงทุกอย่าง ขอให้จำเอาไว้ และปฏิบัติ จึงจะไปสู่ความเจริญ ความสำเร็จ ความพอใจได้ทุกประการ และจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่ต้อง เป็นผู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง เมื่อเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง และสังคม ก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเองอย่างยิ่ง เพราะว่าสามารถที่จะหาความสุขใจที่แท้จริง คือความก้าวหน้า ความมั่นคงของประเทศ และความสุขของส่วนรวม "  

ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2512

         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการนำวิชาความรุ้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในวันก่อนการศึกษา ซึ่งโรงเรียนจิตรลดานั้นเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นสำหรับพระราชโอรสและพระราชธิดา บุตรข้าราชบริพารในพระราชวัง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมเรียน ตั้งอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิตรลดาโหฐาน พระราชวังดุสิต  ให้นักเรียนเรียนรวมกันอย่างไม่ถือตัว รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  อยากปรับตัวการรู้จักให้เสียสระและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่แก่เพื่อนร่วมชั้น เพราะการที่จะเป็นนักเรียนที่ดีไม่ใช่แค่การเรียนหนังสือเก่งได้คะแนนดีแต่ต้องมีจิตในสาธารณะและเป็นเพื่อนที่ดี เรียนรู้การเข้าสังคม รู้จักช่วยเหลือตนเอง โรงเรียนจิตรลดามีจุดกำเนิดจากความรักและความห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "ความรัก" ในฐานะผู้ปกครองแผ่นดิน พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีต่อพสกนิกรในทุก ๆ ด้าน ไม่เว้นแม้แต่เรื่องพัฒนาการศึกษา "ความรัก" และในฐานะผู้ให้กำเนิด ทั้งสองพระองค์ทรงให้ความใส่พระราชหฤทัย ในการเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ทรงทำหน้าที่พระราชมารดาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ทรงทำอาหารว่าง หรือทรงเล่านิทานพระราชทานแก่ พระราชโอรส และพระราชธิดา ก่อนบรรทมด้วยพระองค์เอง

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวเกี่ยวกับการนำวิชาความรุ้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาไปได้นำความรู้วิชาการที่เก็บเกี่ยวไว้ไปประยุคใช้จริงๆในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น สิ่งที่ได้รับจากครูสามารถนำไปประยุคใช้ในวิชาเรียนได้            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวเกี่ยวกับการวางตัว การวางตัวในการเรียนการวางตัวกเพื่อน การวางตัวกับครู และผู้ใหญ่ การวางตัวเป็นของคู่กันในการเรียนไม่ทำตัวเกเลเที่ยวเล่นหรือทะเหลทะไหลไม่เชื่อฟังคำสอนของครู ลืมหน้าที่ของตนเองและขาดความรับผิดชอบ การวางตัวที่เป็นของคู่กันกับเพื่อน คือการรู้จักผูกมิตร การที่อยู่ในชนหมู่มากเราต้องพึ่งพากันและกัน รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักการเสียสระส่วนตนเพื่อนส่วนรวม ถ้าอยากจะได้สิ่งที่ดีจากเพื่อนควรทำสิ่งที่ดีให้แกเพื่อนก่อน การทำสิ่งใดไปย่อมได้สิ่งนั้นตอบแทน มีน้ำใจกับเพื่อนเช่นชาวยสอนการบ้านช่วยทำเวณห้องช่วยเพื่อนทำงานที่ได้รับมองหมายในรายวิชา ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและไม่เอาเปรียบผู้อื่น การปรับตัวกับครูหรือผู้มีอายุมากกว่า คือการอ่อนม้อมถ่อมตน มีมารยาท รู้จักกาลเทศะ การพูดคุยกับครูมีคับ ค่ะ การเดินทางควรก้มหัว ไม่พูดแทรงขึ้นเมื่อครูกำลังสอนหรือผู้ใหญ่กำลังคุยกัน 

ตัวอย่างพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนจิตรลดา                                                                                      ผู้ที่เป็นศิษย์เก่าที่ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนจิตรลดาและทรงประฏิบัติตามพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประสบความสำเร็จนั้นคือ ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไท ได้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนจิตรลดาและได้ทรงศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาลัยทัฟทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านผู้หญิงได้มาเป็นนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สถาบันวิจัยเพื่อประเทศไทย  และได้รับทุนจากไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และเมื่อท่านสำเสร็จในวิชาการแล้วท่านได้กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย  เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์นิเวศ เป็นหัวหน้าโครงการศึกษา มีผลงานวิจัยเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ปัจจุบันท่านมาเป็นนักวิชาการอิสระ และก่อตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านวิชาการที่มุ่งดำเนินการศึกษาและวิจัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำไปสู่การจัดการที่ดีและมีความเป็นธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ

 

ความประทับใจในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนจิตรลดา                                                                               ทำให้รู้ซึ้งในพระราโชวาทในการเป็นนักเรียนที่ดีไม่ใช่เพียงแค่เรียนดีแต่ต้องรู้จักการวางตัวปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นมีความรับผิดชอบไม่เอาเปรียบเพื่อนในการอยู่รวมกับกับคนอื่นในสถานที่ใหญ่ๆทำให้เราบางทีก็วางตัวไม่ถูก ให้คำพูดไม่ถูก อาจะทำให้เกินผลเสียตามมามากมาย เมื่อเรารู้จักการวางตัวที่ดีที่ถูกแล้วเราจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันและในการเรียนได้อีกด้วย 

 

นางสาว สุจิตรา    ละอองคำ เลขที่27 ชั้น ม.6/2

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนจิตรลดา

 

                            

 ศาสนาและคุณธรรม (พระราชดำรัส & พระบรมราโชวาท)
http://www.thaigoodview.com/node/202169
นาย เมธาวี แม้นศรีสม ม.6/2 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/202127

นายรัชตพล ฮวดหนองโพธิ์ เลขที่ 15

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการศึกษา

http://www.thaigoodview.com/node/201975

นางสาวขนิษฐา แสงกระจ่าง ม. 6/2 เลขที่ 34

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๓

http://www.thaigoodview.com/node/201977

สุภาพร นิมิตรัตน์ ม.6/2 เลขที่39

พระราชดำรัสด้านการกีฬา

http://www.thaigoodview.com/node/201907

นายจิรวัฒน์  ชูแสง  ม.6/2 เลขที่ 1

พระบรมราโชวาทในหลวง "หนังสือคือธนาคารความรู้"

http://www.thaigoodview.com/node/201807

น.ส.ภูริชญา   คงสมจิตร์  ม.6/2  เลขที่ 33

เรื่อง

พระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

http://www.thaigoodview.com/node/201782

นาย ชานน ชนวัฒนะกูล ม6/2 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/201706

 

นางสาว คณิตตา พันทะพ้อง ม.6/2 เลขที่ 40

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20081127164735

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง 

           และครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น 

                                                                         ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ

 

การประหยัดและอดออมเป็นหัวใจของการตั้งหลักตั้งฐานให้มั่นคง คนที่จะเรียกได้ว่า รู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น เป็นคนทำมาหากินที่ดี ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐ กิจอย่างถูกต้อง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ประการ ดังต่อไปนี้

 

  • อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพสุจริต ฝึกฝนให้มีความชำนาญและรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะที่ดี จัดการและดำเนินการให้ได้ผลดี หรือเรียกว่า “หาเป็น”
  • อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครอง เก็บ รักษาโภคทรัพย์และผลงานที่ได้ทำไว้ด้วยความขยัน หมั่นเพียรโดยชอบธรรม ด้วยกำลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย หรือเรียกว่า “เก็บเป็น”
  • กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักเสวนา คบหาคน ไม่เอาอย่างผู้ที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้รู้ ผู้ทรงคุณ ผู้มีความสามารถ ผู้น่าเคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแก่อาชีพการงาน หรือเรียกว่า “สร้างเครือข่ายคนดีเป็น”
  • สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี คือ รู้จักกำหนดรายได้และรายจ่าย เป็นอยู่พอดีสมรายได้ มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ให้ราย ได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้ หรือเรียกว่า “ใช้เป็น”

 

 

การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่เป็น เมื่อเรามีชีวิตอยู่ ก็จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐาน การศึกษาพื้นฐาน คือ เรื่องการบริโภคปัจจัยสี่ด้วยปัญญา ด้วยการพิจารณา มีสติ ไม่บริโภคด้วยตัณหา

  • การบริโภคด้วยปัญญาต่างกับการบริโภคด้วยตัณหา ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ให้การรับประทานอาหารหรือการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆเป็นเครื่องเกื้อหนุน ให้เรามีกำลัง เพื่อจะได้ทำกิจ ทำหน้าที่ ศึกษาเล่าเรียน ทำงานทำการ บำเพ็ญเพียรให้ได้ผล ให้เราดำเนินชีวิตที่ดี มีการพัฒนาตนเอง และทำสิ่งที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไป
  • การบริโภคด้วยปัญญา จึงหมายถึง การจำกัดปริมาณอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย จำกัดประเภทอาหารให้พอดีที่จะได้สิ่งที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ และได้สัดส่วน บริโภคใช้สอยทรัพยากรและสิ่งต่างๆอย่างประหยัด รู้คุณค่าที่แท้จริง ไม่เลยเถิดจนเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่น
  • การเบียดเบียนตนเอง คือ การรับประทานอาหารแล้วทำให้สุขภาพร่างกายเสียไป เพราะเห็นแก่คุณค่าเทียม เห็นแก่ความเอร็ดอร่อย โก้หรู กินทิ้งกินขว้าง กินจนท้องอืดเฟ้อ หรือกินอาหารที่เป็นพิษ การเบียดเบียนผู้อื่น จนทำให้สังคมเดือด ร้อน เพราะแย่งชิงเอาเปรียบกัน หรือเอาจากผู้อื่นมากโดยใช่เหตุ และทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้หมดไปอย่างรวดเร็ว

เด็กที่มีความพอใจในปัจจัย 4 ตามพอดี จะเป็นผู้ที่ไม่เกิดความทุรนทุราย สุขง่ายด้วยวัตถุเพียงเล็กน้อยที่จำเป็นต่อการดำรง ชีวิต มีเวลาและแรงกายไปทุ่มเทอุทิศให้กับการปฏิบัติกิจหน้าที่ของตน มีวิถีชีวิตที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมองเห็นคุณค่าของทรัพยากร รู้จักใช้อย่างระมัดระวังและคุ้มค่า มีความเข้าใจ ความตระหนัก เกิดจิตสำนึกสาธารณะ มีอุปนิ สัยกินอยู่อย่างพอเพียง รู้อยู่ รู้กิน รู้ประมาณตน มีทักษะในการพึ่งพาและดูแลรับผิดชอบในกิจวัตรของตัวเอง รู้จักย้อนมองและตรวจสอบตนเอง รู้จักพิจารณาด้วยเหตุผล แยกแยะคุณโทษ มีวินัย และมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต มีทักษะในการแก้ ปัญหา เผชิญอุปสรรค และสามารถแสวงหาทางออกที่ถูกต้องเหมาะสมได้ มีความภาคภูมิใจในตนเองที่มีบทบาทร่วมสร้างสานวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย

http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html

http://taamkru.com/th

นางสาว จิรพร ล่ำฮวด ชั้น 6/2 เลขที่ 32 

 

 

พระราชดำรัช เรื่อง การทำงาน

http://www.thaigoodview.com/node/201349

น.ส. จารุวรรณ ชมชายผล ม.6/2 เลขที่ 24

พระราชดำรัส ด้านการเกษตร 

นางสาวพิชชากร  ไชยกูล ม.6/2 เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/node/201158

พระบรมราโชวาท เรื่องความสามัคคี

http://www.thaigoodview.com/node/201147

นางสาวกนกวรรณ  ฟองจ้อน  ม.6/2  เลขที่ 23

พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการ

http://www.thaigoodview.com/node/201118

น.ส.ธิติมา ไชยทิพย์ ม.6/2 เลขที่37

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์