งานครั้งที่ 3 ม.6/2

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/2

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

http://www.thaigoodview.com/node/201115

นางสาว ปาณิสรา น้อยผา เลขที่42 ชั้น ม.6/2

http://www.thaigoodview.com/node/201112

น.ส.วิชญารัตน์ บุญกัน เลขที่ 38 ม.6/2

 

พระบรมราโชวาท  ความรู้ทางวิชาการ

 

“ความรู้ในวิชาการ เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ 

เป็นคนที่มีความพอใจได้ในตัวว่า ทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ 

ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม 

ถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัว และความรู้ในชีวิต ก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕

line_th

1. ความหมายของความรู้
         ความรู้ คือ ผลที่ได้จากการเรียนรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นและสามารถระลึกได้เมื่อต้องการใช้ความรู้นั้น ความรู้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ความรู้ที่แต่ละบุคคลมี ได้แก่ ความรู้รอบตัว ความรู้ในสาขาวิชาชีพ และความรู้ที่องค์การสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์การให้ดียิ่งขึ้น ความรู้ใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่องค์การต้องมี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลให้เพิ่มพูนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาความรู้โดยการอ่านและการคิด หากทำให้ความรู้เฉพาะบุคคลส่งต่อไปยังบุคคลอื่น และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ จะทำให้เกิดคุณค่าสำหรับองค์การ ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

2. ความหมายของการจัดการความรู้
         วิจารณ์ พานิช (2546: 2-5) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การยกระดับความรู้ขององค์กรเพื่อสร้างผลประโยชน์จากต้นทุนทางปัญญา โดยเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและกว้างขวาง ไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยคำสั้นๆ ได้ ต้องให้นิยามหลายข้อจึงจะครอบคลุมความหมาย ดังนี้
         - การจัดการความรู้ มีความหมายถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้ แต่เทคโนโลยีด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเองไม่ใช่การจัดการความรู้
         - การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความรุู้ ถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้ว ความพยาบามในการจัดการความรู้ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ พฤติกรรมในองค์กรเกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมและสังคมมีความสำคัญต่อการจัดการความรู้อย่างยิ่ง
        - การจัดการความรู้ต้องอาศัยผู้รู้ในการตีความและประยุกต์ใช้ความรู้ ในการสร้างนวัตกรรมและเป็นผู้นำในองค์กร รวมทั้งต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งแนะนำวิธีประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคน ได้แก่ การดึงดูดคนดี คนเก่ง การพัฒนาคน การติดตามความก้าวหน้าของคน และดึงดูดคนที่มีความรู้ไว้ในองค์กร ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้
         - การจัดการความรู้เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร การจัดการความรู้เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยสร้างความีชีวิตชีวาและความสำเร็จให้องค์กร ประเมินต้นทุนทางปัญญา และผลสำเร็จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เป็นดัชนีบอกว่าองค์กรมีการจัดการความรู้อย่างได้ผลหรือไม่
         - โนนากะและทาเคอูชิ (Nonaka and Takeuchi:1998) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้่ คือ กระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้ทั่วทั้งองค์การ และนำไปเป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์บริหาร เทคโนโลยีและระบบใหม่ๆ และ เทอบาน แล แอรอนสัน (Turban and Aronson:2001) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้องค์การสามารถระบุ เลือก จัดการ แยกแยะและถ่ายโอนความรู้ที่สำคัญในองค์การ
          สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการร่วมกันของบุคลากรในองค์การเกี่ยวกับความรู้ เพื่อนำความรู้มาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลสารสนเทศคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เพื่อให้การจัดการความรู้ขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถสื่อสารแบ่งปันความรู้ได้อย่างกว้างขวางและมีการนำมาทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

. ประโยชน์ของการจัดการความรู้
          3.1  ป้องกันการสูญหาย: การจัดการความรู้ทำให้องค์การสามารถรักษาความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และความรู้ที่อาจสูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร เช่น การเกษียณอายุทำงาน หรือ การลาออกจากงาน ฯลฯ
          3.2  เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ :เนื่องจากมีการจัดประเภทคุณภาพ และความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ ทำให้ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
          3.3  ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น : การทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงานและวัตถุประสงค์ของงานโดยไม่ต้องมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากนัก จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาจิตสำนึกในการทำงาน
          3.4  ความได้เปรียบในการแข่งขัน : การจัดการความรู้ช่วยให้องค์การมีความเข้าใจลูกค้า แนวโน้มของการตลาดและการแข่งขัน ทำให้สามารถลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้
          3.5  พัฒนาทรัพย์สิน : เป็นการพัฒนาความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ เป็นต้น
          3.6  การยกระดับผลิตภัณฑ์ : การนำการจัดการความรู้มาใช้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อีกด้วย
          3.7  การบริหารลูกค้า : การศึกษาความสนใจและความต้องการของลูกค้า จะเป็นการสร้างความพึงพอใจ และเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้แก่องค์การ
          3.8  การลงทุนทางทรัพยากรมนุษย์ : การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการเรียนรู้ร่วมก้น การจัดการด้านเอกสาร การจัดการกับความไม่เป็นทางการเพิ่มความสามารถให้แก่องค์การในการฝึกฝนบุคลากร

ความรู้สึกประทับใจ   รู้สึกว่าความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าหากเราขาดความรู้ในเรื่องบางเรื่องเราอาจจะแก้ไข้ได้ยากหรือแก้ไขไม่ได้เลย การมีความรู้เยอะเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกัน ทำให้เราสามารถฝันผ่าอุปสรรคไปได้

แหล่งที่มา http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html

           ชื่อ  นายภัทรชนน  วินโกมินทร์  ม.6/2 เลขที่ 8

 

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา

http://www.thaigoodview.com/node/201100

นางสาว วรรณิดา ศรีประทุม ชั้นม.6/2 เลขที่ 22

พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทฯเกี่ยวกับครู

http://www.thaigoodview.com/node/202558

นางสาวทรรศน์มน คูณขุนทด ชั้นม.6/2 เลขที่ 21

 เรื่อง  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 36  แผนที่ชีวิตพ่อ

http://www.thaigoodview.com/node/201060

น.ส. พัฒน์ภสรณ์  แซวหยวก ม.6/2 เลขที่26

http://www.thaigoodview.com/node/201044

นางสาวธนาภรณ์ ธรรมชีวัน ม.6/2 เลขที่ 25

พระบรมราโชวาท ความซื่อสัตย์สุจริต/ความเพียร

http://www.thaigoodview.com/node/201025

 

นางสาว ณัฎฐินันท์ ยาประยงค์ ม.6/2 เลขที่ 41

.

งานที่ 3 ข้อคิดในการใช้ชีวิต

http://www.thaigoodview.com/node/201007

น.ส. นฤมล  ทำนานอก ม.6/2 เลขที่ 28

พระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

http://www.thaigoodview.com/node/201012

น.ส.ณัฐชนก อามินเซ็น ม.6/2 เลขที่20

http://www.thaigoodview.com/node/201000

นาย ลัทธพล ผ่องใส ม.6/2 เลขที่ 10 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์