งานครั้งที่ 3 ม.6/4

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/4

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/202702

นางสาวนรินทร์รัตน์   รัตนะชัย  ม 6/4 เลขที่ 40

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง จิตใจและความประพฤติที่สะอาด

http://www.thaigoodview.com/node/202682

นาย ณัฐภัทร ดาวทอง ม.6/4 เลขที่ 2

พระบรมราโชวาทและ พระราชดำรัส เรื่อง "ความเพียร" 

 

http://www.thaigoodview.com/node/202671

นาย เตวิช มีทองวัฒนานนท์ ม.6/4 เลขที่ 6

พระราชดำรัส เรื่องความรู้ในวิชาการ

http://www.thaigoodview.com/node/202669

นางสาวกันตรัตน์ พิทักษ์ ม.6/4 เลขที่23

พิสิฐชัย ชัยชนะ ม.6/4 เลขที่8

พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

http://www.thaigoodview.com/node/202633

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง อนุรักษ์ประเพณีไทย

http://www.thaigoodview.com/node/202612

น.ส.ธัญชนก ศรีสง่า ม.6/4 เลขที่33

พระราชดำรัส ในพิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ ๕ สถาบัน วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒

http://www.thaigoodview.com/node/202601

นางสาว ณัฐพร วิบูลย์ชาติ ชั้นม.6/4 เลขที่ 39

พระบรมราโชวาท เรื่อง อนาคตทำนายได้

http://www.thaigoodview.com/node/202553

นาย จิรกิตติ์  เอียดวารี  เลขที่ 11  ม.6/4

พระบรมราโชวาท เรื่อง การดำรงชีวิตที่ดี 

http://www.thaigoodview.com/node/202542

นางสาว นภัสสร ชมภูนุช ม.6/4 เลขที่ 41

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ครบ 50 ปี)

http://www.thaigoodview.com/node/202507

นาย ธนานนท์ สุขไพบูลย์ เลขที่ 12 ม.6/4

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ครบ 50 ปี)

http://www.thaigoodview.com/node/202507

นาย ธนานนท์ สุขไพบูลย์ เลขที่ 12 ม.6/4

พระบรมราโชวาทและพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา

http://www.thaigoodview.com/node/202505

นาย จิรายุ ทองสุทธิ์ ม.6/4 เลขที่ 4

พระบรมราโชวาท เรื่อง หน้าที่

http://www.thaigoodview.com/node/202503

นาย นนท์ปวิธ ศิริชาติชัย ม.6/4 เลขที่ 13

 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต
๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘

http://www.thaigoodview.com/node/202493

นางสาวสุภัชชา  ศรีวงษ์รักษ์  เลขที่ 43 ชั้น ม.6/4

http://www.thaigoodview.com/node/202495

พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม

นายณัฐกรณ์  บุญเย็น  ชั้นม.6/4  เลขที่16

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๔

http://www.thaigoodview.com/node/202491

นายอัครเดช  พงศ์รุ่งทรัพย์ ม.6/4 เลขที่ 14

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการครองตนที่พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 24 กรกฎา 2530

http://www.thaigoodview.com/node/202471

นส.ปรัชญา  อาษา  เลขที่ 19

พระราชดำรัสของในหลวงแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม

http://www.thaigoodview.com/node/202470

นส.ฐิติกานต์  โถทอง  เลขที่ 39

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตจุฬาฯ เมื่อ 12 กรกฎาคม 2522

http://www.thaigoodview.com/node/202469

นส.จิมาภรณ์  ปานชนะพงศ์ เลขที่ 24

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เรื่อง ความสามัคคี

http://www.thaigoodview.com/node/202403

นางสาว ภิญรดา   ศิรรัตนเดช   ชั้น ม.6/4  เลขที่ 36

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550)

http://www.thaigoodview.com/node/202367

นางสาวสุธิดา อุดมทรัพย์ ม.6/4 เลขที่37

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

http://www.thaigoodview.com/node/202329

นางสาวพุธิตา แป้นตุ้ม ม.6/4 เลขที่ 20

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

http://www.thaigoodview.com/node/202329

นางสาวพุธิตา แป้นตุ้ม ม.6/4 เลขที่ 20

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

http://www.thaigoodview.com/node/202329

นางสาวพุธิตา แป้นตุ้ม ม.6/4 เลขที่ 20

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

http://www.thaigoodview.com/node/202329

นางสาวพุธิตา แป้นตุ้ม ม.6/4 เลขที่ 20

การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่

http://www.thaigoodview.com/node/202311

นาย ธนดิษฐ์ วงศ์เนียม เลขที่9

พระบรมราโชวาท เรื่อง การศึกษา

http://www.thaigoodview.com/node/202293

นางสาว สรัลดา ค้ำชู ม.6/4 เลขที่ 21 

พระบรมราโชวาท "กำลังแห่งความเพียร นำไปสู่ความสำเร็จ"

http://www.thaigoodview.com/node/202117

นางสาว อริสรา แดงชาติแท้ ม.6/4 เลขที่ 26

พระบรมราโชวาท เรื่อง การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่ง

แต่เมื่อจะใช้จำเป็นจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ

มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน

ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และความปกติสุขของส่วนรวมด้วย 

http://www.thaigoodview.com/node/202073

นาย พงศธร บุญตัน ม.6/4 เลขที่ 10 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์