งานครั้งที่ 3 ม.6/5

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/5

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/203499

นางสาวอมรรัตน์ วังราช ม.6/5 เลขที่27
รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับ "การครองตน"

http://www.thaigoodview.com/node/202701

นส.เมธาวี ประโพเทติ ม.6/5 เลขที่ 10

 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับ "การครองตน"

http://www.thaigoodview.com/node/202701

นส.เมธาวี ประโพเทติ ม.6/5 เลขที่ 10

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวข้องกับภาษาไทย

http://www.thaigoodview.com/node/202663

นางสาว  กรรณกา  กิมิฬาร์   เลขที่ 22  ม 6/5

 

http://www.thaigoodview.com/node/202658

น.ส. อภิญญา รักพินินิจ ชั้น ม.6/5 เลขที่ 26

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา

http://www.thaigoodview.com/node/202632

นางสาวศุภนุช ยังมีสุข เลขที่25 ม.6/5

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา

http://www.thaigoodview.com/node/202632

นางสาวศุภนุช ยังมีสุข เลขที่25 ม.6/5

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสขึ้นปีใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/202630

น.ส. อภิญญา  ทินกระโทก ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 14

เรื่องพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เรื่อง " พระราชดำรัสด้านการแพทย์/สาธารณสุข "

http://www.thaigoodview.com/node/202604

นางสาวเบญจมภรณ์ แก้วน้ำอ่าง ชั้น ม.6/5 เลขที่24

พระบรมราโชวาทและพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา

http://www.thaigoodview.com/node/202603

นางสาว พรสินี แสงคุณ ม.6/5 เลขที่20

พระบรมราโชวาทและพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา

http://www.thaigoodview.com/node/202603

นางสาว พรสินี แสงคุณ ม.6/5 เลขที่20

พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับยาเสพติด

http://www.thaigoodview.com/node/202598

นางสาว นิรชา วิริยภักดีตระกูล ม.6/5 เลขที่ 23

พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส

เรื่อง พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

http://www.thaigoodview.com/node/202546
 
น.ส.สุภาภรณ์ อินกรรไกร ม.6/5 เลขที่ 13
 

พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส

เรื่อง พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

http://www.thaigoodview.com/node/202546
 
น.ส.สุภาภรณ์ อินกรรไกร ม.6/5 เลขที่ 13
 

พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส  

เรื่อง พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ แก่เด็กและเยาวชนไทย

http://www.thaigoodview.com/node/202516

น.ส. ฐิติพร ไชยปัญญา ม.6/5 เลขที่19

พระราชดำรัช เรื่องคุณธรรม จริยธรรม

http://www.thaigoodview.com/node/202497

ปรียาภรณ์ แซ่อึ้ง ชั้นม.6/5 เลขที่15

 

                                   พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส  

          เรื่อง         โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดโรคไวรัส

 
 

http://www.thaigoodview.com/node/202490

 
น.ส.ปัญญาพร  สามารถ ม.6/5 เลขที่12

 

พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส  

เรื่อง  โครงการฝนหลวง

http://www.thaigoodview.com/node/202489

น.ส.อนุสรา ทองคำ ม.6/5 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/202488

พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส เรื่องโครงการฝนหลวง

น.ส.อนุสรา ทองคำ ม.6/5 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/202479

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะครู

น.ส จิรนันท์ เยื่อใย ม.6/5 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/202309

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เรื่อง การทํางานของข้าราชการ’’

น.ส.พิมพ์ชนก หอมสุวรรณ  ม.6/5 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/202308

พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ด้านความสามัคคี และความเสียสละ

 
นางสาวพัชรีภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง ม.6/5 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/202070

พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 36 แผนที่ชีวิตพ่อ

น.ส.วิมพ์วิภา ฉ่ำทวี ม.6/5 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/201572

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส "ความรู้คู่คุณธรรม"

นาย วรากร ทองกระจ่าง เลขที่9 ม.6/5

http://www.thaigoodview.com/node/201481

นายณัฐวิทย์ สนิทมาก ม.6/5 เลขที่ 8 

พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส เรื่องสู่รูปธรรม การทำความดี

http://www.thaigoodview.com/node/201391

โครงการเพาะเลี้ยงกบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

นายอัฐพล กลิ่นฟ ม.6/5 เลขที่ 5

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/201383

เรื่องพระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัส  "เรื่อง 9 คำพ่อสอน "

นาย วรินทร บรรพบุตร ม.6/5 เลขที่ 2

พระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส "โครงการแก้มลิง"

นายธีรภัทร์ มากัต ม.6/5 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/201385

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์