งานครั้งที่ 3 ม.6/6

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/6

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

เรื่องปิดทองหลังพระ

การทำงานด้วยน้ำใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็น
ก็ไม่น่าวิตก เพราะผลสำเร็จนั้นจะเป็นประจักพยานที่มั่นคง ที่พูดเช่นนี้ เหมือนกับ
สอนให้ปิดทองหลังพระ การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด
ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่า
ไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย
พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2506
ทรงเตือนสติทุกคนให้ทำงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความรู้ ความสามารถ
และความสุจริต แม้งานที่ทำนั้นอาจไม่มีผู้ใดทราบ แต่เมื่อเป็นงานที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติแล้ว ควรที่จะทำแม้จะเป็นการทำในลักษณะ
ปิดทองหลังพระก็ตาม เพราะถ้าทุกคนคิดแต่จะปิดทองหน้าพระ ทำงานเอาหน้า
ทำอะไรต้องให้มีผู้รู้ผู้เห็นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
นอกจากนี้แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท
เป็นการเตือนสติข้าราชการทุกคน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน 2533 ให้ทำงานโดยคำนึงถึงผลงานที่ปฏิบัติ มากกว่าผลประโยชน์
อย่างอื่น เหมือนดังเช่นการปิดทองหลังพระ
ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล
หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและ
ประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2530
เกี่ยวกับการทำงานว่า เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำต้อง
ตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง.

http://www.thaigoodview.com/node/204289

นาย กฤตเมธ เห้งกุล ม.6/6 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/204233

นางสาว ปวีณา หลงสมบุญ ม.6/6 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/204230

นาย ชินพัฒน์ เติมนวโสภณ ม.6/6 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/204054 

นายเตชินทร์ กิ่งแก้ว ม.6/6 เลขที่1

http://www.thaigoodview.com/node/203499

น.ส.ปิยะวดี แสงสีแก้ว ม.6/6 เลขที่28

น.ส. เอื้ออารี  ศิริคุณ  ม.6/6 เลขที่24

http://www.thaigoodview.com/node/202704

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

การข่มใจไม่ทำชั่ว

“ในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝึกต่อต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ”

ความประทับใจ

ตั้งแต่ทรงครองราชย์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นในหลวงของพวกเรา ทรงมีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทยนานนับประการ ในการให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราในทุกๆด้านซึ่งหากเราใส่ใจและสนใจนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งด้านความคิดด้านการงาน ครอบครัว และการใช้ชีวิตแล้ว ล่ะก้อเชื่อแน่ว่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน พระราชดำรัสของพระองค์ที่มอบให้แก่พวกเราชาวไทยในหลากหลายเรื่องนั้น ล้วนแล้วแต่มีคติสอนใจที่อยากให้ทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเจริญของเราเปรียบเสมือนเป็นคำสอนของพ่อที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่า และที่ขาดไม่ได้เลยคือ

คุณธรรมของคน

ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์

ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต

ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป

เราต้องฝึกคุณธรรมเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะมันจะช่วยฝึกให้เรามีสติในการที่จะดำเนินชีวิตฝึกการต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะทำและรู้จักปล่อยวางจะได้ไม่เกิดความโลภ ถ้าเรามีความโลภเราก็จะไม่มีสติและอาจจะทำให้เราทำความชั่วได้ เพราะฉนั้นเราต้องรู้จักใช้คำของพ่อมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อไม่ให้ห้เกิดความผิดผลาดที่จะตามมาทีหลัง เราจะพูดหรือจะทำอะไรก็ค้องมีสติ ให้ดี่เพราะเราอาจจะย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้ว ควรไตรตรองให้ดีก่อนที่จะทำ และคุณธรรมเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้เรารู้จักข่มใจตัวเองไม่ให้ทำชั่วให้ระลึกและทำแต่ความดีอยู่เสมอ เราต้องเอาชนะใจตัวเอง การชนะใจตนเอง หมายถึง การเอาชนะจิตใจฝ่ายต่ำ หรือ กิเลสตัณหา ในตัวของเราเองและ การเอาชนะ จิตใจที่ชั่ว หรือ ผิดศีลธรรม ด้วย คุณงามความดี จรรยาบรรณ หรือ จริยธรรม ที่มีคำสอนอยู่ในศาสนาทั้งหลาย คนที่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ ต้องฝึกหัดแก้ไขนิสัย ที่ไม่ดีของตน ให้เกิดนิสัยดีขึ้นมาทดแทน นั่นคือคนที่ ชนะใจตนเอง ต้องสามารถ รักษาศีล หรือ มีธรรมะอยู่ในใจ เป็นปกติ

ความสำคัญของ การชนะใจตนเอง

1. ทำให้วิถีชีวิต ของตนเอง เปลี่ยนแปลง
2. ทำให้ตนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. ทำให้สามารถดำรงคุณงามความดีของตนไว้ แม้ว่า สังคม หรือ เพื่อนร่วมงานของเราเป็น คนทุจริต หรือมีพฤติกรรมชั่วร้าย เราก็ไม่ตกเป็นผู้คล้อยตามกระแสสังคมไปได้
4. ทำให้เราสามารถ สร้างฐานะหลักฐานให้เป็น ที่พึ่งของตนเอง และ ครอบครัวตน ถึง สังคมส่วนรวม อันหมายถึง ประเทศชาติ ของเราด้วย คนเราที่ทำชั่ว หรือทำผิดด้วย ประการใด ๆ ก็ดี เป็นเพราะเขาไม่อาจเอาชนะใจตนเอง ได้


อ้างอิง:http://clpd.psu.ac.th/royal

ชื่อ น.ส สุรภา วงศ์วิชา ม.6/6 เลขที่ 23 

http://www.thaigoodview.com/node/202629

น.ส.ศรสวรรค์ แก้วหาไว ม.6/6 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/202421

นางสาว สุมิตรา แถลงกัณฑ์ ม.6/6 เลขที่ 30 

http://www.thaigoodview.com/node/202607

น.ส.นันทิกานต์   บูรณทอง  ม.6/6 เลขที่ 18

น.ส. เกศินี   จันทจิตต์  ม.6/6  เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/202582

http://www.thaigoodview.com/node/202481

นางสาว นิรัชพร ศรีคำ ม.6/6 เลขที่ 27 

http://www.thaigoodview.com/node/202463

นางสาว ศิริลักษณ์ นุโนชา ม.6/6 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/202462

นาย ธนัท นพรัตน์ ม.6/6 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/202366

นางสาว สมฤทัย ชิตทนนท์ เลขที่15 ม.6/6

น.ส.รัชนีพร ชูทับทิม ม.6/6 เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/202357

http://www.thaigoodview.com/node/202315

นาย พัทธดนย์ อิ่มไพบูลย์ เลขที่ 4 ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/202314

นางสาว ธันยพร แหม่มเพชร เลขที่ 16 ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/202276

นาย ธนกร ตอสี ม.6/6 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/202265

นางสาว พิชามญชุ์ สังข์มี เลขที่ 22 

http://www.thaigoodview.com/node/201312

เมทินี วิสุทธิพงษ์ เลขที่21 ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/201293

น.ส. ปราณี กำลังยงค์ ม.6/6 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/201287

น.ส. อรวรรณ จับจิตต์ เลขที่ 31 ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/201173

พัชราภรณ์ ทัศน์สูงเนิน ม.6/6 เลขที่20

http://www.thaigoodview.com/node/201160

นาย ศุภกฤต  ศรีนวล  ม.6/6  เลขที่  5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์