งานครั้งที่ 3 ม.6/7

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/7

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

1.นายนพรุจ เสน่หา เลขที่ 1
2.นางสาวอนันตญา จันไิรมย์ เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/205436

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

รูปภาพของ eeearth

งานครั้งที่  3

นายอคิราห์ ขันสาคร ม.6/7 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/204636

http://www.thaigoodview.com/node/204102

นางสาว พิมชนก พิทักษ์มงคล ม.6/7 เลขที่ 12

สรินณา เพ็ชรรุ่ง เลขที่8 ม6/7

http://www.thaigoodview.com/node/200863#comment-213232

                  

ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก (อังกฤษGolden Jubilee) เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระมหากษัตริย์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ตามคติสากล

พระราชพิธีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของไทย ในปี พุทธศักราช 2539 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองค์ทรงครองราชสมบัติ เป็นปีที่ 50 ใน พุทธศักราช 2538 และครบรอบ 50 ปีจริงในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2539 ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ครองราชสมบัติเป็นระยะเวลายาวนานที่สุด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีหมายกำหนดการจัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก และงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 8-10,12,14,23มิถุนายน ,7พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 รวมทั้งสิ้น 7 วัน

พระราชพิธีนี้ รัฐบาล สมัย นายบรรหาร ศิลปอาชา และ ประชาชนชาวไทย เป็นผู้ร่วมกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

ตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ออกแบบโดย นางสาววิยะดา เจริญสุข (เป็นแบบตราที่ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์งานดังกล่าวโดยกรมศิลปากร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระบรมราชวินิจฉัยเพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบตราเพิ่มเติมก่อนพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ได้) ประกอบด้วย พระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เป็นหลักสำคัญ มีตราพระบรมราชวงศ์จักรี และพระมหาพิชัยมงกุฎอยู่ด้านบน เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ มีพานเครื่องสูง 2 ชั้น ที่มักอยู่ในมโนภาพของผู้คนทั่วไป เมื่อนึกถึงสัญลักษณ์ของรัฐธรรมนูญ อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีช้าง 2 เชือก เทินตราพระราชลัญจกร อยู่ภายใต้พระเศวตฉัตร ซึ่งสามารถแปลความหมายได้หลายทาง ดังนี้

  1. ช้าง เป็นพระราชพาหนะของพระเจ้าแผ่นดิน เป็นเสมือนข้าช่วงใช้ของพระมหากษัตริย์ จึงเปรียบได้กับประชาชน ซึ่งเสมือนเป็นข้ารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ในสัญลักษณ์จึงเสมือนพสกนิกรเทิดทูนและเชิดชูองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมราชวงศ์จักรี ขณะเดียวกัน ก็อยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้ร่มพระมหาเศวตฉัตร
  2. ช้างเผือก เป็นสัตว์คู่พระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ อีกทั้งตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ช้างเผือกที่มีลักษณะตรงตามตำรา จะมีส่วนช่วยเกิดทั้งแสนยานุภาพ และพระปรีชาสามารถ ความรอบรู้ แก่องค์พระมหากษัตริย์ จึงแสดงถึงความเป็นผู้มีบุญญาธิการ และทรงพระปรีชาญาณ  mykings

 

แหล่งอ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2539

                                                                       สรินณา เพ็ชรรุ่ง ม6/7 เลขที่ 8

พระบรมราโชวาทของในหลวงเกี่ยวกับการคิดดี ทำดี พูดดี

http://www.thaigoodview.com/node/203986

นาวสาว ณิชารีย์ พ่วงพลับ ม.6/7 เลขที่15

http://www.thaigoodview.com/node/203853

นางสาว ธิดารัตน์  ทองคำ เลขที่ 17 ม.6/7

 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตจุฬาฯ

http://www.thaigoodview.com/node/203760

นางสาว วรรณิสา ธงชัย ม.6/7  เลขที่22.

พระบรมราโชวาทเเละพระราชดำรัส เกี่ยวกับการศึกษา

http://www.thaigoodview.com/node/203756

นางสาวปนัดดา อ่อนถาวร ม.6/7 เลขที่ 9

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องความรู้ด้านการกีฬา

http://www.thaigoodview.com/node/203734

นางสาว ภรภัทร โครธานานนท์ ม.6/7 เลขที่ 13

รูปภาพของ tachapong kubola

http://www.thaigoodview.com/node/202420

นาย ธัชพงศ์ กุโบลา ม.6/7 เลขที่6

พระบรมราโชวาทของในหลวง-คำพ่อสอน เรื่องแก้ปัญหาด้วยปัญญา

http://www.thaigoodview.com/node/202787

นางสาวศศินา ปุ่นอนันต์ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง ความรู้ในวิชาการ

 

รูปภาพของ supakornchunim

นาย ศุภกร ชูนิ่ม ม6/7 เลขที่ 4

พระบรมราโชวาท  และ พระราชดำรัส เรื่อง หน้าที่

http://www.thaigoodview.com/node/202588

http://www.thaigoodview.com/node/202528

น.ส.สุธาทิพย์ แสนทวีสุข ม.6/7    เลขที่ 10

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง การทํางาน

รูปภาพของ korrawitgame

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง ความสามัคคี

นายกรวิชญ์  โชติช่วย  ม.6/7  เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/202414

รูปภาพของ RattanapornRS

นางสาวรัตนาพร แซ่เอี้ยว ชั้น ม.6/7 เลขที่21

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

http://www.thaigoodview.com/node/202244

รูปภาพของ Anussara Renpanil

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง การรู้จักประมาณตน

นางสาวอณุสรา  รื่นพานิชย์  ชั้นม.6/7  เลขที่ 11 

http://www.thaigoodview.com/node/202081

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์