งานครั้งที่ 3 ม.6/8

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/8

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204694

พระบรมราโชวาท

นาย วัชระ ดงพอง ม.6/8 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/204514

พระบรมราโชวาท

น.ส.วริศรา เที้ยเจริญ ม.6/8 เลขที่ 45

น.ส.ปรียานุช เลิศจิรสมาน ม.6/8 เลขที่ 21

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 http://www.thaigoodview.com/node/204210

http://www.thaigoodview.com/node/204204

นายธวัชชัย คำพรมมา ม6/8 เลขที่17

พระราชดำรัสของในหลวง เรื่องข้อคิดในการใช้ชีวิต

พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับการศึกษา

น. ส. ธิดารัตน์ มีโนททอง เลขที่ 35 ม.6/8

http://www.thaigoodview.com/node/203803

http://www.thaigoodview.com/node/202668

เรื่องความสามัคคี เเละความเสียสละ 

กระแสพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๓

 นายกิตติศักดิ์     บุญเกิด   ม.6/8   เลขที่  9

http://www.thaigoodview.com/node/202656

พระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

นางสาว ชไมพร ช่างเก็บ ม.6/8 เลขที่27

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันทรงดนตรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2512

http://www.thaigoodview.com/node/202654

นาย จิรกิตต์ กลีบเมฆ ม 6/8 เลขที่ 5 

นาย วีรวัฒน์ แสงสว่าง ม.6/8 เลขที่3
 
 
พระราชดำรัส
ในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๒
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
วันเสาร์  ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
     
 
 

     ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง  ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจ  ซึ่งปราถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุข  ความสวัสดีด้วยประการต่างๆ.

   ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดขึ้นได้  ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มั่นคง เป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น  จะสำเร็จผลเป็นจริงไปได้  ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น. จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยหมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือชาติบ้านเมือง อันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ทำกินของเรา มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป.

        ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลให้สัมฤทธิผลขึ้นแก่ท่าน ทั่วหน้ากัน.

 

ความประทับใจ

     บทความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชดำรัสไว้ เมื่อได้อ่านบทความนี้ ทำให้รู้สึกว่า พระองค์ทรงให้ความสำคัญรัก และห่วงใย ต่อประชาชนในประเทศของพระองค์เสมอ ความสุขของพระองค์คือความสุจริตต่อหน้าที่ตนเองของประชาชนในชาติ ความปกติสุขของประชาชน เจริญมั่นคงในชีวิต พระองค์ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่พระองค์เล็งเห็นความสุขของคนไทยในประเทศแบบไม่มีข้อแม้ พระองค์เสียสละ ทั้งกาย ใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจของพระองค์ เพื่อให้คนไทยในประเทศเสมอมา ดังนั้น คนไทยทุกคนในประเทศทุกคน ต้องรู้จักสำนึกบุญคุณของพระเจ้าแผ่นดิน ผู้มีแต่จะหวังให้พวกเราเหล่าคนไทยมีแต่ความปกติสุข สงบ มั่นคง เจริญในชีวิต ปฏิบัติชีวิต หน้าที่ของตัวเอง ด้วยความสุจริต ตั้งใจ มุ่งมั่น รู้คุณกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินของคนไทย ผู้มีแต่เสียสละให้คนในประเทศของพระองค์ ไม่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมือง ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี และสำนึกบุญคุณของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความสัตย์จริง ไม่เสียทีที่เปิดเป็นคนไทย ผู้มีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก.

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

http://www.thaigoodview.com/node/202640
นางสาว กลิตตา เมฆขลา ม.6/8 เลขที่ 40

http://www.thaigoodview.com/node/202627

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส วัยเด็ก

นางสาว ปุณยาพร ปานเจริญ ม.6/8 เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/202624

พระบรมราโชวาท “ความดี ความเจริญ

อสมาภรณ์ นิลอุบล ม.6/8 เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/202624

พระบรมราโชวาท “ความดี ความเจริญ

อสมาภรณ์ นิลอุบล ม.6/8 เลขที่ 39

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

http://www.thaigoodview.com/node/202596

น.ส.พัฒน์นรี  แสงจันทร์ ม.6/8 เลขที่ 23 

http://www.thaigoodview.com/node/202305

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(พระราชดำรัสเมื่อ 4 ธ.ค. 2547)

วรรณ์ธิชา ใยลออ เลขที่ 18

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

http://www.thaigoodview.com/node/202254

 

นาย สิทธิกร เขียวขำ ม.6/8 เลขที่4

นางสาว พิชญาพัชร์ ฟูสินไพบูลย์ เลขที่ 38 ม.6/8

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

http://www.thaigoodview.com/node/202240

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 13 ธันวาคม 2511

http://www.thaigoodview.com/node/202207

นายวรรธนัย บัวทอง ม.6/8 เลขที่ 13

พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะครู

http://www.thaigoodview.com/node/202168

นายธนวัฒน์  ถูกดี  ชั้น 6/8  เลขที่ 12

พระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยในรัชกาลที่ ๙

http://www.thaigoodview.com/node/202085

นาย นราทัศน์ เสรีไพศาล ม.6/8 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/201983


โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย


นาย เจษฎากร ทีนะกุล ม.6/8 เลขที่ 10


 

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕

http://www.thaigoodview.com/node/201956

น.ส.ธัชริน ก้องอัมพร ม.6/8 เลขที่ 20

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙

http://www.thaigoodview.com/node/201931

นางสาวอารียา   ยิ่งยืน  ชั้น ม.6/8  เลขที่ 37

พระราชดำรัส 4 ประการ สู่รูปธรรม การทำความดี

http://www.thaigoodview.com/node/201901

น.ส.กานต์มณี จตุรคณาวาณิชย์ ม.6/8 เลขที่ 25

พระบรมราโชวาทเรื่องความเพียร

http://www.thaigoodview.com/node/201780

น.ส.พรนภา  อ้วนวงศ์ ม.6/8 เลขที่22

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสขึ้นปีใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/201711

นายอกนิษฐ์ ลี้หลีกภัย ม.6/8 เลขที่ 7

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

http://www.thaigoodview.com/node/201413

นายธนพนธ์ ฤทธิ์หิรัญ ม.6/8 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/201228

นางสาว จิดาภา ชื่นภักคร์ ม.6/8 เลขที่ 41

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับลูกเสือ

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 9 กรกฎาคม 2514
http://www.thaigoodview.com/node/202263
ณัฐวัตร    มากวิริยะ   ม.6/8    เลขที่11

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์