งานครั้งที่ 3 ม.5/5

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/5

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการทรงงาน ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการนำหลักการทรงงานมาใช้ในชีวิตประจำวัน ( เนื้อหาขั้นต่ำ 30 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

นางสาว รัตติกาล พลอยสวน ม.5/5 เลขที่ 34 หลักการทรงงานข้อที่22ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204982

นาย พีระพล สุภาพจน์ ม.5/5 เลขที่ 11 หลักการทรงงานข้อที่3

http://www.thaigoodview.com/node/204978

รูปภาพของ nbrpimsiri

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นางสาวจิรัชญา บุญตาสุทธิ เลขที่30 ม.5/5 หลักการทรงงานข้อที่4 ทำตามลำดับ

http://www.thaigoodview.com/node/202741

http://www.thaigoodview.com/node/202605

หลักการทรงงานใช้อธรรมปราบอธรรม

นางสาวพจประภาพร  บัวประชุม  ม.5/5  เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/202584

นางสาวกรวีย์ ดีเลิศ ม.5/5 เลขที่19

ส่งงานค่ะหลักการทรงงานข้อ15 ปลูกป่าในใจคน น.ส.ฐิติมา เนียมรัตน์ ม.5/5  เลขที่27

http://www.thaigoodview.com/node/202484

น.ส.จุฑามาศ  พิบูลย์วัฒนวงษ์ ม.5/5 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/202476

 

น.ส.อิสริยา  บุญโยทก ม.5/5 เลขที่25


http://www.thaigoodview.com/node/201938


 

หลักการทรงงาน ข้อที่22 ความเพียร

นาย กรกต บุษยะกนิษฐ ชั้น 5/5 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/202230

หลักการทรงงานข้อที่ 9 ทำให้ง่าย

นายสารัช สุดประเสริฐ ม.5/5 เลขที่9 

http://www.thaigoodview.com/node/202229

ข้อที่ 23 รู้ รัก สามัคคี

นายทศพงษ์ รักสมจิตร ม.5/5 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/202193

กนกวรรณ โอโน ชั้น ม.5/5 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/202185

นายเดชา นามโพธิ์ ม.5/5 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/202176

นางสาวศศิวิมล  มีชูวาศ ม.5/5 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/202143

ข้อที่ 23 รู้ รัก สามัคคี

นายทศพงษื รักสมจิตร ม.5/5 เลขที่7

หลักทรงงานเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ 23 รู้ รัก สามัคคี

Image result for หลักการทรงงาน เศรษฐกิจพอเพียง ข้อที่23

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ผู้ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีหนึ่ง ณ ศาลาดุสิตาลัย เป็นการเตือนสติ เป็นการชี้แนะถึงเทคนิคการทำงานร่วมกัน โดยได้รับสั่งเป็นประโยคสั้นๆ แต่มีความหมายลึกซึ้งกว้างขวางว่า "รู้ รัก สามัคคี”หากจะหยิบยกนำเอาประโยคสั้นๆ ดังกล่าวมาพิจารณาวิเคราะห์ขยายความออกไปในเชิงรัฐศาสตร์ น่าจะได้ใจความว่า

๑. "รู้" คือ ปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในงานที่จะต้องทำ

๒. "รัก" คือ การมีความรัก ความพอใจในงานที่จะต้องทำนั้น

๓. “สามัคคี” คือ การร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจ อย่างพร้อมเพรียง กัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง อิจฉาริษยากัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ทำงานนั้น เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อเข้าพกเข้าห่อของตน หรือ ญาติมิตรพรรคพวกของตน อย่างไรก็ตาม หากได้นำความหมายของคำทั้งสามดังกล่าวข้างต้นมาศึกษาวิเคราะห์ในเชิงพุทธศาสตร์ ซึ่งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง ที่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ด้วยเหตุ และผล ทุกกาลเวลา ดังคำศัพท์บาลีที่ว่า "อะกาลิโก เอหิปัสสิกโก" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในบทสวดมนต์สรรเสริญพระธรรมคุณคือ "สวากขตา ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิกโก โอปะนะยิโก....." จะได้เนื้อหาสาระเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

คำว่า "ปัญญา" ซึ่งตรงกับคำว่า "รู้" นั้นเป็นคุณสมบัติประจำตัวอย่างหนึ่งของมนุษย์ จัดเป็นนามธรรม มีสมองซึ่งเป็นรูปธรรมเป็นฐานกำเนิด การทำงานของสมองที่กระตุ้นให้จิตเกิดปัญญา หรือมีความรู้ในเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านทวาร หรือ อายาตนะทั้งหกเข้ามา ผู้ที่มีอวัยวะส่วนสมองไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ไม่สอดคล้องกับอายุวัยเท่าที่ควร จึงถูกเรียกว่า เป็นคนปัญญาอ่อน หรือ ผู้ที่มีอวัยวะส่วนสมองเสื่อมสภาพไปตามอายุวัย จะมีอาการหลงๆ ลืมๆ สติปัญญาไม่แตกฉานเช่นแต่ก่อน ทางการแพทย์เรียกว่า เป็นโรคความจำเสื่อม หรือ "อัลไซเมอร์" พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสร้างปัญญา ไว้ดังนี้

    "การเรียนรู้ทุกอย่างนั้น จะต้องเรียนความรู้ของผู้อื่นก่อนเป็นเบื้องต้น เมื่อรู้แล้วจึงมาพิจารณาด้วยเหตุผลให้เห็นเด่นชัดละเอียดลงไปอีกชั้นหนึ่ง ให้ถึงเนื้อหาสาระ จึงจะอ้างอิงเป็นหลักฐานได้ ไม่ใช่เป็นความรู้อย่างเลื่อนลอย แต่แม้ถึงขั้นที่สองแล้ว ก็ยังถือว่า นำมาใช้ให้ได้ผลจริงๆ ไม่ได้ ยังจำเป็นจะต้องนำความรู้นั้นมาปฏิบัติฝึกฝนอีก เพื่อให้ผลประจักษ์แจ้ง และเกิดความคล่องแคล่วชำนิชำนาญขึ้นพร้อมกันไปด้วย จึงจะนำไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดผลได้ไม่ ขัดข้อง

Image result for รู้รักสามัคคี

" คำว่า "รู้ หรือ ปัญญา" นี้ จึงเป็นแกนนำที่ทำให้บรรลุประโยชน์แก่ตนโดยเฉพาะ เน้นการพึ่งตนเองได้ในทุกระดับ เพื่อไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น หรือ ถ่วงหมู่คณะ และเพื่อพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งส่วนรวม

    ส่วนคำว่า "รัก" คือ การมีความรัก ความพอใจในงานที่จะต้องทำ นั้น ตรงกับคำพระที่ว่า "ฉันทะ" ซึ่งเป็นองค์ธรรมหนึ่งของ "อิทธิบาท ๔ " ซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ

๑. ฉันทะ คือ มีความต้องการ มีใจรัก มีความพอใจในงานที่จะต้องทำ มีใจปรารถนาอยากให้งานที่จะทำ หรือกำลังทำ ประสบความสำเร็จบังเกิดเป็นรูปธรรมให้ได้

๒. วิริยะ คือ มีความพากเพียรขยันขันแข็ง มีความตั้งใจจริงที่จะทำงานที่รักนั้นให้สำเร็จ ไม่ท้อถอย เบื่อหน่าย เมื่อมีปัญหาอุปสรรค

๓. จิตตะ คือ มีความตั้งใจจริง มีจิตฝักใฝ่จดจ่อ หมั่นเฝ้าสังเกตเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนรักอยู่อย่างใกล้ชิดทุกระยะ

๔. วิมังสา คือ รู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรอง เฝ้าตรวจตรา ตรวจสอบงานที่ตนกระทำด้วยเหตุด้วยผล

เมื่อใดก็ตาม เมื่อมีความรัก ความพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำก็ดี โดยความริเริ่มของตนเองก็ดี ความพากเพียร คือ วิริยะ ความตั้งใจจริง มีจิตใจฝักใฝ่จดจ่อ คือ จิตตะ และการทุ่มเทความรู้สติปัญญาเพื่อให้งานนั้นประสบความสำเร็จ คือ วิมังสา ย่อมเกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัว

คำว่า "รัก" ตามพระบรมราโชวาทนั้น มิได้จำกัดอยู่เพียงนี้ ยังมีความหมายขยายความออกไปเพิ่มเติม รวมไปถึง ความรักแบบพรหม คือ ความรักที่มีความเมตตา กรุณา เป็นพื้นฐาน นำไปสู่ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนให้บุคคลอื่นบรรลุประโยชน์ หรือเข้าถึงจุดหมายของชีวิตของเขาในระดับต่างๆ ประคับประคองให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้

Image result for รู้รักสามัคคี

สำหรับความว่า “สามัคคี”นั้น เป็นองค์ธรรมสำคัญที่จำเป็นต้องมีอยู่ในหมู่คณะบุคคล เป็นแกนนำที่ทำให้บรรลุประโยชน์ทั้งให้แก่ตน ให้แก่บุคคลอื่น และให้แก่หมู่คณะ แก่สังคม หรือแก่ชุมชนอันเป็นส่วนรวมได้ทั้งสามประการในคราวเดียวกัน เป็นพฤติกรรมที่เกื้อกูล พึงประสงค์ ที่สังคมพึงต้องการโดย

ตามหลักพระพุทธศาสนา ท่านได้แสดงให้เห็นถึงผลที่จะได้รับจากสามัคคีธรรม ไว้มีสาระสำคัญว่า เมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่คณะ ชุมชนใด ย่อมจะเกิดความรัก มีแต่ความ สุขความบันเทิง ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก แก่งแย่งแข่งดี ร่วมกันช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงกัน

            ดังนั้น พระบรมราโชวาทด้วยประโยคสั้นว่า "รู้ รัก สามัคคี”เมื่อได้นำมาอธิบายขยายความตามหลักวิชาพุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะเห็นได้อย่างแน่ชัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระทัยที่จะอบรมสั่งสอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จักเข้าใจใน "เทคนิคการทำงานร่วมกัน" นั่นเอง

https://sites.google.com/site/tamrxyphxhlwngkhxngi/ru-rak-samakhkhi

นาย ทศพงษ์ รักสมจิตร ม.5/5 เลขที่ 7

 

ไม่ติดตำรา 

นางสาว  ปาลิตา   สุริยะ   ม.5/5  เลขที่24

http://www.thaigoodview.com/node/201508

หลักการทรงงาน ข้อ 8 ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

นางสาว กมลพรรณ ก๋าสมุทร ม.5/5 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/201359

 

นาย นิวัฒน์ชัย สินศิริสุข ม.5/5 เลขที่ 13

หลักการทรงงาน ข้อที่ 17 

http://www.thaigoodview.com/node/201356

นาย วิศัลย์ โคสัย ม.5/5 เลขที่ 14 

หลักการทรงงาน ข้อที่ 17 การพึ่งตนเอง

http://www.thaigoodview.com/node/201291

นางสาวพิมพ์นภา สีสุภา ม.5/5 เลขที่ 21

     การระเบิดจากภายใน

http://www.thaigoodview.com/node/201253

หลักการทรงงาน ข้อที่19 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวจิราภรณ์  คะริบรัมย์  ม.5/5 เลขที่28

http://www.thaigoodview.com/node/201234

น.ส นัฐมล  วรรณเผือก  เลขที่36  ม.5/5

http://www.thaigoodview.com/node/201114

เรื่องหลักการทรงงาน เรื่อง ความสามัคคี นาย กนก ชนะคช เลขที่ 4  ม.5/5

http://www.thaigoodview.com/node/201058

 

 

 

     นาย ธีรวุฒิ   ชะนะมา  ชั้น ม.5/5 เลขที่ 10

       หลักการทรงงาน ข้อที่ 21 ทำงานอย่างมีความสุข

          http://www.thaigoodview.com/node/201019

ส่งงาน นายวัชรพงศ สิงห์โตทอง  เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/201006

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์