งานครั้งที่ 3 ม.5/6

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/6

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการทรงงาน ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการนำหลักการทรงงานมาใช้ในชีวิตประจำวัน ( เนื้อหาขั้นต่ำ 30 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/205013

โดย นาย อดิศักดิ์  มวยเก่ง  ม.5/6  เลขที่ 8

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด โดยมีแนวทางในการทรงงานดังต่อไปนี้

  • ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  คือ  การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งพระองค์ท่านศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น เอกสาร แผนที่ รายละเอียดต่างๆ ตลอดจนสอบถามจากเจ้าหน้าที่ และราษฎรในพื้นที่ เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  • ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก
  • ทำตามลำดับขั้น  คือ  ในการทรงงานของพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งจำเป็นของประชาชนที่สุดก่อน  และหลังจากนั้นจึงเชื่อมโยงไปถึงประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไป
  • ภูมิสังคม  คือ  การพัฒนาใดๆก็ตาม  ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร  และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น

  • ประหยัด  เรียบง่าย  ได้ประโยชน์สูงสุด  คือ  การพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรนั้น  ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด  ราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่น  และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ  มาแก้ไขโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากนัก
  • ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  คือ  พระองค์ทรงเข้าใจในหลักธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ  จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ  อาทิ  ยกตัวอย่าง  การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง  ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผลและไม้ฟืน นอกจากได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้ว  ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินด้วยธรรมชาติและมนุษย์ต้องเกื้อกูลกัน
  • แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  คือ  พระองค์ท่านทรงมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ  แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็กๆ  คือ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักมองข้าม  ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่ง  ความว่า  “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก  เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน”  
  • ทำให้ง่าย  คือ  พระองค์ท่านทรงโปรดที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย  ทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย  โดยสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม  อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง


  • ไม่ติดตำรา  คือ  การพัฒนาตามแนวพระราชดำรินั้น  มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ  ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทยปกติเข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ  เช่น  การนำน้ำดีขับไล่น้ำเสียหรือเจือจางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดี ตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ำหรือการบำบัดน้ำเน่าเสียโดยให้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ  เป็นต้น
  • ปลูกป่าในใจคน  คือ  พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นการแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน เพื่อให้พวกเขารักและดูแลผืนป่าของตนเองด้วยตนเอง
  • มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก  คือ  ทรงเห็นว่า  การทำงานทุกอย่างของข้าราชการนั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์  บริบูรณ์  โดยเต็มกำลังสติปัญญา  ความรู้  ความสามารถ
  • การมีส่วนร่วม  คือ  พระองค์ทรงเป็นนักประชาธิปไตย  จึงทรงนำ  “ประชาพิจารณ์”  มาใช้ในการบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน  ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น”  สำคัญที่สุดต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น ฟังความคิดเห็น  วิพากวิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด


  • ขาดทุน คือ กำไร  คือ  จากพระราชดำรัสตอนหนึ่งนั้น  ความว่า  “เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือเงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุน  ต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็น ร้อย พัน หมื่น ล้าน ถ้าทำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผล ราษฎรอยู่ดี กินดี ราษฎรได้กำไรไป”
  • บริการรวมที่จุดเดียว  คือ  พระองค์ท่านทรงแปรเปลี่ยนการทำงานที่มักจะแบ่งแยกกันทำมาเป็นการร่วมมือร่วมใจโดยไม่มีเจ้าของและสามารถอำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงเกิดรูปแบบการบริหารที่เป็นการ “บริการรวมที่จุดเดียว” และ “การบริการแบบเบ็ดเสร็จ” หรือ “One Stop Service” ขึ้น 
  • การพึ่งตนเอง  คือ  การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ  “พึ่งตนเองได้”  ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ – ก่อน  เป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด” เพราะผู้มีอาชีพและฐานะที่จะพอพึ่งพาตนเองได้ย่อมพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปได้
  • พออยู่พอกิน คือ จากประสบการณ์ที่พระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชน จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่ามีเหตุผลมากมายที่ทำให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ  จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกร มีความกินดีอยู่ดี มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ก่อนแล้วจึงขยับขยายให้ก้าวหน้าต่อไป
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปอยู่บนทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับให้มีความมั่นคงต่อคุณธรรม  คือ มีความซื่อสัตย์ อดทน ความเพียร ความรอบคอบและต้องใฝ่รู้ทั้งทางโลกและทางธรรมโดยสม่ำเสมอ
  • องค์รวม  ( Holistic)  คือ พระองค์ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจร ในการที่จะพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  และแนวทางแก้ไขเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เช่น กรณีของ “ทฤษฎีใหม่” เป็นต้น
  • การให้  (ทฤษฎีโดมิโน) คือ สิ่งที่พระองค์ทำอยู่นั้น  ทรงใช้หลักสังฆทาน  คือ  “ให้เพื่อให้” โดยเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน  ไม่เลือกผู้ให้  แต่ให้ในฐานะของเพื่อนมนุษย์และทรงเล่าให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ถึงเหตุของทฤษฎีโดมิโน ตามอเมริกาทำนายไว้ว่าหลังจากสงครามเวียดนาม – ไทย แตกแน่  นั้นกลับผิดพลาดมิได้เกิดกับประเทศไทยเพราะสังคมไทยยังเป็นสังคมที่มีการให้กันอยู่นั่นเอง


  • ทำงานอย่างมีความสุข คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญ  และทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า  “ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้  นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น”
  • ความเพียร  :  พระมหาชนก คือ จากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก  เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งใช้ในการคิดประดิษฐ์ถ้อยคำให้เข้าใจง่ายและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน  อีกทั้งภาพประกอบและคติธรรมต่างๆได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยน้อมรับมาศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติตามรอยพระมหาชนกแล้วไม่ว่าจะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากใดๆ  ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เสมอ
  • รู้ รัก สามัคคี  คือ เป็นคำสามคำที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง  พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

 

เอกสารอ้างอิง : หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสราวุฒ เอียดเหตุ

 http://www.thaigoodview.com/comment/reply/200872#comment-form

รูปภาพของ nunticha tanooard

นางสาว นันทิชา ธนูอาจ ม.5/6 ้ลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/203606

หลักการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. การพัฒนาระบบประสานงานความร่วมมือจากทุกส่วน

http://www.thaigoodview.com/node/202667 รู้รักสามัคคี

นางสาว ปาณิตา พรมประสงค์ ม.5/6 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/202616

นาย ชนินทร์ น้ำเพชร ม.5/6 เลขที่2

โครงการแก้มลิง  น.ส ศุภานัน  หลักคำ ม.5/6  เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/202477

 นาย บดินทร์ อุดมนาค ม5/6 เลขที่6 

 https://sites.google.com/site/khorngkarkaelngdin/-hlak-kar-thrng-ngan

 นาย บดินทร์ อุดมนาค ม5/6 เลขที่6 

 https://sites.google.com/site/khorngkarkaelngdin/-hlak-kar-thrng-ngan

น.ส.สิริจิตต์ ขุนเณรพานิช ม.5/6 เลขที่ 17


หลักการทรงงาน "เศรษฐกิจพอเพียง"


http://www.thaigoodview.com/node/202275

นายธราเทพ สะเดา ม.5/6 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/202264

นางสาวพัชรียา พิทยารังสิยานนท์ ม.5/7 เลขที่ 11

หลักการทรงงาน " แก้ปัญหาที่จุดเล็ก " 

http://www.thaigoodview.com/node/201995

นางสาวปิยะดา บัวทอง เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/201512

งานครั้งที่3 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นาย บดินทร์ อุดมนาค ม5/6 เลขที่6

http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king.aspx

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์