รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด )

ผู้วิจัย                     นางสาวทรรศนีย์  คลองรั้ว

ปีที่ทำวิจัย             2557

บทคัดย่อ

การรายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  E1/E2  (80/80)2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)  สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  จำนวน  34  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าคงที่แบบไม่อิสระ  และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 

1) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพและนักเรียนจะเกิดทักษะ ในการเรียนรู้เกิดความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.41/82.11  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80 

2)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยหลังการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน

3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  4.51

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 106 คน กำลังออนไลน์