การพัฒนาบทบาทผู้บริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน

การพัฒนาบทบาทผู้บริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน

The Development of Administrator Roles on Education reform Guidelines in Accordance Second Decade for Learning Support toward Students Quality

                                                                                                            ชัยภูมิ  ยศรุ่งเรือง[1]

                                                                                                            Chaiyapum Yosrungraeng

บทคัดย่อ

ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่นำโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1) สภาพปัญหาบทบาทผู้บริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 2) การพัฒนาบทบาทผู้บริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 3) ความเหมาะสมการพัฒนาบทบาทผู้บริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  4) ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 5) คุณภาพในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 6) ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบทบาทผู้บริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กับประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวม 173 คน เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม แบบประเมิน แบบศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t- test  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ F-test โดยใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาข้อค้นพบ ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหาบทบาทผู้บริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. การพัฒนาบทบาทผู้บริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บทบาทการวางแผน บทบาทการจัดองค์กร บทบาทการโน้มนําบุคลากร บทบาทภาวะผู้นำแบบเบ็ดเสร็จ และบทบาทการควบคุม

3. ความเหมาะสมการพัฒนาบทบาทผู้บริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

5.คุณภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557 สูงกว่า ปีการศึกษา 2556 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบทบาทผู้บริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ : บทบาทผู้บริหารในทศวรรษที่สอง  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  คุณภาพผู้เรียน

 

Abstracts.

              The education administrator have to that induce to successful. The objective to studies of; 1) the problem state of administrator roles on education reform guidelines in accordance second decade, 2) the development of administrator roles on education reform guidelines in accordance second decade, 3) the levels of development on administrator roles on education reform guidelines in accordance second decade, 4) the efficiency of learning manage on  teachers, 5) the learning quality and achievement of students 6) the content mental of development on administrator roles on education reform guidelines in accordance second decade. The methodology were mixed and participatory action research with the key information per 173 persons to data from questionnaire, evolutional, file study due to data analysis on descriptive statistics, mean average, standard deviation, t-test and F-test. The results that shows:

              1. The problem state of administrator roles on education reform guidelines in accordance second decade have to most levels.

              2. The development of administrator roles on education reform guidelines in accordance second decade have to 5 element as; planning, organizing, coordinating, leader ship and controlling.

              3. The levels of development on administrator roles on education reform guidelines in accordance second decade have to high levels.

              4. The efficiency of learning manage on the teachers have to high levels.

              5. The learning quality of students have to most levels and have to achievement in 2014 more than in 2013 was to different with statistical significance at .01.

              6. The content mental of development on administrator roles on education reform guidelines in accordance second decade have to most levels and have to manner relation adds was to statistical significance at .01.

Key words: Administrator roles on Education reform Guidelines in Accordance second Decade, Efficiency of Learning Manage, Learning Quality of Students.
[1] ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์