การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้

การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน

 The Development of School- base Technical Administrational Process for Supports on Instructional and Quality Assurance According to Educational Standard in Characters’

ชุมพล ทองตระกูล[1]

Chumpol Thongtrakul

 

บทคัดย่อ

การพัฒนางานวิชาการ เป็นเป้าหมายสำคัญของการศึกษา โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐาน 2) การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐาน 3) ความเหมาะสมการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐาน 4) ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน 5) ความพึงพอใจต่อการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐาน 6) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานและปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวม 82 คน เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบศึกษา แบบสอบถามและแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t- test  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ F-test โดยใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ประเด็นข้อค้นพบ นำเสนอประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐานโดยภาพรวมมีระดับมากที่สุด

2. การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐาน มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการเป็นผู้นำการควบคุมงาน

3. ความเหมาะสมการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

5. ความพึงพอใจต่อการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าปีการศึกษา 2555 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

คำสำคัญ : กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบโรงเรียนเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน

ABSTRACTS

The development of technical administrational was important of education. The objective to studies of; 1) the problem state of  school- base  technical administrational process, 2) the development of School- base  technical administrational process, 3) the levels of development on school- base  technical administrational process, 4) the potential of teachers instructional and quality assurance according to educational standard in characters’, 5) the content mental of development on school- base  technical administrational process, 6) the comparison on achievement of studies. The methodology were mixed and  participatory action research with key information per 82 persons to data by field study, questionnaire, evolutional due to data analysis on  descriptive statistics, mean average, standard deviation, t-test, F-test. The result that follows:

1. The problem state of school- base technical administrational process have to most levels.

2. The development of School- base technical administrational process have to 4 aspects as; planning, organization, leading and controlling.

3. The levels of development on School- base technical administrational process have to most levels.

4. The potential of teachers instructional and quality assurance according to educational standard in characters’ have to most levels.

5. The content mental of development on school- base  technical administrational process have to most levels and have to relation manner value adds was statistical significance at .01.

6. The studies have to achievement in 2013 more than 2012 was to different with statistical significance at .01.

Key words: School- base Technical Administrational Process, Instructional, Quality Assurance According to Educational Standard in Characters’.
[1] ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแสงสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์