การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน อย่างยั่งยืน

การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน อย่างยั่งยืน

The Development of Achievement Administrational Process for Support of

Learning Manage and Students Achievement to Sustainable

ธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง[1]

Teerapoung Chaichanaklang

 

บทคัดย่อ

                การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำสู่ความสำเร็จของการศึกษา การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3) ความเหมาะสมการพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4) ผลสำเร็จการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 6) ความพึงพอใจในการพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม กับประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวม 70 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม แบบประเมินและแบบศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน การทดสอบค่า t- test  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ F-test วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาข้อค้นพบนำเสนอประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบมุ่ง มี 5 ด้าน คือ การวางแผน  การสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้  การปฏิบัติการ  การสร้างขวัญกำลังใจ  การประเมินผล

3. ความเหมาะสมการพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลสำเร็จการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2557 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2556 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. ความพึงพอใจในการพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ : การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนรู้

 

Abstracts

            The working follows steps and teams work on efficiency was to successful of the education. The objective in studies of; 1) the problem state of achievement administrational process, 2) the development of achievement administrational process, 3) the levels of  development on achievement administrational process, 4) the successful to learning manage of teachers, 5) the achievement of students 6) the content mental of development on achievement administrational process. The methodology were mixed and participatory action learning with the key information to data by  questionnaire, evolutional, field study due to data analysis on  descriptive statistics, mean average, standard deviation, t-test, F-test. The fielding shows:

           1. The problem state of achievement administrational process have to most levels.

           2. The development of achievement administrational process were as; planning, information, doing, reinforcing and evaluating.

              3. The levels of development on achievement administrational process have to most levels.

              4. The successful to learning manage of teachers have to most levels.

              5. The achievement of students in 2014 more than in 2013 was to different with statistical significance at .01.

              6. The content mental of development on achievement administrational process have to most levels and have manner relation to statistical significance at .01.

Key words : Education Administrational, Achievement Administrational Process, Learning Manage.
[1] ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์