การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนสอนสู่ประสิทธิผลผู้เรียน อย่างเข้มแข

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนสอนสู่ประสิทธิผลผู้เรียน อย่างเข้มแข็ง

The Development of Technical Administrational based on Participatory Area for Enchasing of Instructional Potential to Students Efficiency to Sustainable

                                                                                                                      ตรีพินิจ  พินิจมนตรี[1]

          Treepinit Pinitmontree

 

บทคัดย่อ

การบริหารงานวิชาการ เป็นการมองไปข้างหน้าโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการพัฒนาที่มีศักยภาพและต่อเนื่อง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม 2) การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม 3) ความเหมาะสมการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม 4) ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 5) ประสิทธิผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 6) ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานและปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย รวม 82 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  แบบประเมินและแบบศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t- test  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ F-test โดยใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาในข้อค้นพบ นำเสนอ ประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

2. การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมมี 5 ศักยภาพ ได้แก่ หลักคิดและพิจารณา คติฐานการพัฒนาของผู้บริหาร การบริหารงานแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม ฐานคิดการจัดการเรียนการสอน สมรรถนะการพัฒนาครูและนักเรียน

3. ความเหมาะสมการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

5. ประสิทธิผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2556 สูงกว่า ปีการศึกษา 2555 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์เชิงบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม, ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

 

Abstracts

            The technical administrational was to look at forwards of potential development process and dynamics. The objective to studies of; 1) the problem state of development of technical administrational based on participatory area, 2) the development of technical administrational based on participatory area, 3) the levels of development of technical administrational based on participatory area, 4) the potential to instructional of teachers, 5) the achievement of students 6) the content mental of development of technical administrational based on participatory area. The methodology were mixed and participatory action research with the key information to data by  questionnaire, evolutional, field study due to data analysis on  descriptive statistics, mean average, standard deviation, t-test, F-test. The fielding shows:

              1. The problem state of development of technical administrational based on participatory area have to most levels.

              2. The development of technical administrational based on participatory area were as; pillar thinks and consider, moral of area administrator base, instructional basic thing, competency of teachers and students.

              3. The levels of development of technical administrational based on participatory area have to most levels.

              4. The potential to instructional of teachers have to high levels.

              5. The achievement of students in 2014 more than in 2013 was to different with statistical significance at .05.

              6. The content mental of development of technical administrational based on participatory area have to most levels and have manner relation to statistical significance at .01.

Key words:Technical Administrational based on Participatory Area, InstructionalPotential
[1] ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านฉนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์