เผยแพร่ผลงาน รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใ้ช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัด 3. เพื่อสอบถามความความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัด ประชากรที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 คน โรงเรียนบ้านทาป่าสัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำนวน 4 แผ่น  คู่มือครูสำหรับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้ง 4 แผ่น มีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ 84.36/83.33 ซึ่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบกว่า การทดสอบก่อนเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.66 และการทดสอบหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.33 ซึ่งปรากฎว่าหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีพัฒนาการเฉลี่ย 7.67

3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัด พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมากที่สุด โดยคิดคะแนนเฉลี่ย4.84

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 115 คน กำลังออนไลน์