พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องน้ำดีไล่น้ำเสีย

       

        Cool    ด้วยพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา พระองค์จึงมีพระราชด าริโครงการดีๆ ออกมา มากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่ทาให้ประเทศไทยของเราดีขึ้น ร่วมถึงสิ่งแวดล้อมที่พระองค์ทรงเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลา Cool

 

 

 

 

 

 

           หลักการบ้าบัดน ้าเสียโดยการท้าให้เจือจาง (Dilution) หลักการบำบัดน้ าเสียโดยการทำให้เจือจาง ( Dilution) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ " น ้าดีไล่น ้าเสีย " โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก ( Gravity Flow) การใช้น้ าคุณภาพดีมาช่วยบรรเทา น้ าเน่าเสีย หรือที่เรียกกันว่า "น้ าดีไล่น้ าเสีย" นั้น ได้แก่ การใช้น้ าที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้ าเน่าเสียออกไปและช่วยให้น้ า เน่าเสียมีสภาพเจือจางลง ทั้งนี้โดยรับน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยา หรือจากแหล่งน้ าภายนอกส่งไปตามคลองต่าง ๆ เช่น คลอง บางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ หรือคลองบางล าภู ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งกระแสน้ าจะไหลแผ่กระจายขยาย ไปตามคลองซอยที่เชื่อมกับแม่น้ าเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่ง ดังนั้น เมื่อการก าหนดดวงรอบเกี่ยวกับการไหลของน้ าไปตาม คลองต่างๆ นับแต่ปากคลองที่น้ าไหลเข้ามาจนถึงปลายคลองที่น้ าไหลออกได้อย่างเหมาะสม โดยที่น้ าสามารถไหลเวียนไป ตามล าคลองได้ตลอดแล้ว ย่อมสามารถเจือจางน้ าเน่าเสียและชักพาสิ่งโสโครก ซึ่งจะเป็นวิธีการช่วยบรรเทาน้ าเน่าเสียใน คลองต่างๆ ตอนช่วงฤดูแล้งได้อย่างดี เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรสภาพน้ าเน่าเสียตามคลองต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครที่บริเวณ ประตูระบายน้ าปากคลองเทเวศร์ คลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว ซึ่งในครั้งนั้นได้พระราชทานพระราชด าริว่า การ จัดระบบควบคุมระดับน้ าในคลองสายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบระบายน้ าในกรุงเทพมหานครนั้น สมควร วาง ระบบให้ถูกต้องตามสภาพการณ์และลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งควรแข่งออกเป็น 2 แผนด้วยกัน คือแผนส าหรับใช้กับในฤดูฝน หรือในฤดูน้ ามากนี้ ก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันน้ าท่วมและเพื่อบรรเทาอุทกภัยเป็นส าคัญแต่แผนกระบายน้ าในฤดูแล้ง นั้นก็ต้องจัดอีกแบบหนึ่งต่างกันไป เพื่อการก าจัดหรือไล่น้ าเน่าเสียออกจากคลองดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทั้งสองระบบนี้ควร

 

จะพิจารณาถึงวิธีการระบายน้ า โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการควบคุมระดับ น้ าตามล าคลองเหล่านี้.... จากแนวพระราชด าริดังกล่าวจึงบังเกิดกรรมวิธีในการบ าบัดน้ าเสีย 2 ประการตามแนวพระราชด าริ " น้ าดีไล่น้ าเสีย " คือ 
วิธีที่หนึ่ง ให้เปิดประตูอาคารควบคุมน้ ารับน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาในช่วงจังหวะน้ าขึ้น และระบายออกสู่แม่น้ าเจ้าพระยา ตอนระยะน้ าลง ซึ่งมีผลท าให้น้ าตามล าคลองมีโอกาสไหลถ่ายเทกันไปมามากขึ้นกว่าเดิม เกิดมีการหมุนเวียนของน้ าที่มี สภาพเน่าเสีย กลิ่นเหม็น กลายเป็นน้ าที่มีคุณภาพดีขึ้น
วิธีที่สอง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเน ตรที่บริเวณปากคลองเปรมประชากร ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางประอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แล้วเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งเลียบคลองเปรมประชากร ตลอดช่วงคลองตอนบนถึง คลองรังสิต กระทั่งถึงปากคลองวัดหลักสี่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับการบ าบัด น้ าเสีย ว่า ....คลองเปรมประชากรช่วงตอนล่างเป็นคลองสายหนึ่งที่สามารถรับน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาไปช่วยบรรเทาน้ าเสีย โดยส่งกระจายไปตามคลองต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จึงควรขุดลอกคลองนี้พร้อมก าจัดวัชพืชเพื่อให้เป็นคลองสายหลัก ในการผันน้ าคุณภาพดีไปช่วยบรรเทาให้น้ าเสียให้เจือจางลง... ให้หาวิธีรับน้ าเข้าคลองเปรมประชากรตอนบนเป็นปริมาณมากภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่ออัดเพิ่มระดับน้ าให้ สูงขึ้นจะได้สามารถกระจายน้ าเข้าทุ่งบางไทร-บางปะอิน ส าหรับใช้เพาะปลูกอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามจะต้องด าเนินการ ขุดลอกหนองน้ าธรรมชาติไปพร้อมกัน จะได้สามารถเก็บส ารองน้ าไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ส าหรับเส้นทางน้ าที่เชื่อม กับแม่น้ าเจ้าพระยาเส้นอื่นๆ เช่น คลองเชียงรากน้อยนั้น ต้องรีบรับน้ าเข้ามาเมื่อน้ าขึ้นและปิดประตูบังคับน้ าไม่ให้ไหล ย้อนกลับเมื่อน้ าลง ทั้งนี้เพื่อเก็บกักน้ าคลองเปรมประชากรตอนบนในลักษณะ "อ่างเก็บน้ า" เพื่อใช้ผลักดันน้ าเน่าเสียใน คลองเปรมประชากรตอนล่างต่อไป.... แนวพระราชด าริสองประการนี้ แสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเชื่ยวชาญ ใน ด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ในเรื่องนี้ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยที่ประจ าการในต่างประเทศ 77 นาย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐานนั้น ได้พระราชทานพระราชด ารัสว่า Notorious Problem Ecology ของ กรุงเทพฯ ที่เราก็ต้องการแก้ไขมาตั้งเท่าไร 8-9 ปี แล้ว แต่ก็ไม่ได้ท า เพิ่งมาท าเอาเมื่อปีที่แล้ว คือว่า เรามีก าลังที่ได้มาโดย เปล่า ฟรี ไม่ต้องใช้ไบโอโลจิคอลซีสเต็ม ( Biological System) ก็มีพลังของแสงอาทิตย์ พลังของพระอาทิตย์กับพระจันทร์ ร่วมกัน คือน้ าขึ้นลงเวลานี้ขึ้นในแม่น้ าเจ้าพระยา น้ าเจ้าพระยาจะขึ้นจนเลยนนทบุรีเลยปทุมธานีไปเกือบถึงอยุธยา เวลาน้ า ขึ้นก็ขึ้นไปถึงโน่น เวลาน้ าลงก็ลงไปในทะเล.... แถวเทเวศร์ เวลาน้ าขึ้นประมาณ 1 เมตร เวลาน้ าลงประมาณ 1 เมตร รวม แล้ว 2 เมตร ความแตกต่างหมายความว่าถ้าเราท าอะไรด้วยก าลังของน้ าที่ขึ้นและลงนี่ก็จะได้ก าไรมากขึ้น เมื่อ 8 ปีแล้ว 9 ปี ไปที่ปากคลองเทเวศร์ คลองเทเวศร์นี้ก็ผ่านกรุงเกษม แล้วไปออกที่โรงแรมรอยัลออคิดฯ ตรงนั้นท าประตูน้ าแต่ก็ปิดเอาไว้ น้ าในคลองเทเวศร์ก็โสโครก เด็กจะลงในน้ าเป็นอหิวาต์ทั้งนั้น แล้วก็ไปบอกว่าขอใช้ไฟฟ้าสักนิดได้มั๊ย ใช้ไฟฟ้าเปิดประตู ตอนนั้นน้ าขึ้นเวลานั้นเดือนเมษายน ฝนก็ไม่ตก ก็เปิด เวลานั้น เป็นวันที่ 30 เมษายน 2529 เปิดประตูน้ าก็ฟู่เข้าไป เพราะว่าน้ า ในแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งก็นับว่าใช้ได้เข้าไปในคลองเทเวศร์ซึ่งด าเมี่ยม เวลาน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาลดลงไปด้วยน้ าลง ถึง จังหวะน้ าลงก็ปิด น้ านี่ก็ไหลไปที่อื่นไม่ได้ไหลไปปากคลองตลอาดไหลไปมันก็ไล่น้ าโสโครกไปอย่างนี้ทุกวัน แต่เวลาน้ า ขึ้นน้ าลง เขาก็บอกว่ามีโทรศัพท์ที่จุดปากคลองเขาก็มีให้โทรศัพท์ไปที่อุทกศาสตร์ ว่าเวลานั้นเวลาไหนน้ าขึ้นน้ าลง เวลาน้ า ขึ้นเต็มที่เปิด เวลาน้ าลงปิด ทางโน้นตรงกันข้ามเวลาน้ าขึ้นปิด ภายในไม่กี่วันผ่านผดุงกรุงเกษมกับคลองเทเวศร์ เด็กฉลอง สงกรานต์ว่ายน้ าสบายเลย สนุกสนานและไม่เป็นโรคเพราะว่าน้ าสะอาด เสียเงินนิดเดียวค่าไฟฟ้าส าหรับเปิดประตูน้ าไม่ ต้องสูบ..... พระราชด าริบ าบัดน้ าเสียโดยหลักการนี้เป็นวิธีที่ง่ายประหยัดพลังงาน และสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลา ซึ่งแสดง ถึงพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งในพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ่มเท เพื่อความสุขของปวงชนทั้งหลาย

Laughing   ความประทับใจ : ในการที่นายหลวงท่า กล่าวโอวาทและคิดพระราชดำรัสออกมาเผื่อจะแก้ปัญหาต่างๆ เาจึงรู้สึกภมูิใจที่มีพ่อหลวงท่าน คอยเล็งเห็นถึงปัญหาพวกเราและช่วยเหลือประชาชน โดยท่านใช้ความรุ้มางวิทยาศาสตร์มาคอยช่วยเหลือแก้ปัญหา ท่าเป็นทั้งผู้ทรงมีความรู้และพระปรีชาสามารถ ทำให้พวกเรารู้สึกทราบซึ้งในพระคุณของท่านและ สรรญเสริญในพระปรีชาสามารถ Yell

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์