พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจ

 

♥ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจ ♥

                    จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิตจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้หากแต่จำเป็นต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอ นับตั้งแต่บุคคลเกิด ดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งเพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุข ความสำเร็จในการครองชีวิต ทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยความผาสุกสงบ ดังนั้น ถึงแม้เราจะอยู่ใน ท่ามกลางความเจริญรุดหน้าแห่งยุคปัจจุบันอย่างไร เราก็ทอดทิ้งการศึกษา ทางด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยาไปไม่ได้ ตรงข้าม เราควรเอาใจใส่สั่งสอนกันให้หนักแน่นทั่วถึงยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความคิดความเข้าใจถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการณ์แวดล้อมทั้งหลายที่วิวัฒนาไปไม่หยุดยั้ง 

                     พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการสัมมนาของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เรื่อง การพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๖

          Laughingวัตถุประสงค์Laughing

1 เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีจิตสำนึกความเป็นชาติไทย

2 เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

3 เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานด้านโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา

                    ประเทศไทยมีสถาบันหลักของชาติไทย ประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์การธำรงส่งเสริมให้ประชาชนในชาติเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลัก ทั้ง ๓ สถาบัน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ จึงเป็นหัวใจหลักที่จะกระตุ้นจิต สำนึกของพี่น้องประชาชนของชาติด้วยการดำเนินงานมิติศาสนาภายใต้สถาบันหลัก ๓ สถาบัน การดำเนินงานให้ประชาชนในชาติร่วมกิจกรรมที่ผสมผสานกันอย่างแนบแน่นและมีความผูกพันกัน โดยมีหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และมีสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบหลักของกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์