มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรับภาคปกติ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รอบทั่วไปรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2552
          สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
          คณะครุศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          สาขาวิชาภาษาไทย
          สาขาวิชาศิลปศึกษา**
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนง วิทยาศาสตร์ ทั่วไป
          สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ แขนง เคมี
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนง ชีววิทยา
          สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ แขนง ฟิสิกส์
          สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
          สาขาวิชาคณิตศาสตร์
          สาขาวิชาพลศึกษา
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          สาขาวิชาเคมี
          สาขาวิชา ฟิสิกส์
          สาขาวิชา ชีววิทยา
          สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
          สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
          สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
          สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
          สาขาวิชาสัตวศาสตร์
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
          สาขาวิชาคณิตศาสตร์    
          สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิกส์
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
          สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)
          สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโยธา)
          สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)
          สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
          สาขาวิชาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
          สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
          สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ. 4 ปี)
          คณะวิทยาการจัดการ
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์
          สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
          สาขาวิชาการบัญชี
          สาขาวิชาการตลาด
          สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
          สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (การจัดการสำนักงาน)
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (การโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว)
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          สาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)
          สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต
          สาขาวิชาดนตรี
          สาขาวิชานาฏยศิลป์
          สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
          สาขาวิชาการบัญชี
          สาขาวิชาการตลาด
          สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ. 4 ปี)
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
          สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต   (น.บ. 4 ปี)
          สาขาวิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          สาขาวิชานิติศาสตร์ 


          คุณสมบัติทั่วไป
          1.กรณีสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย
          2.กรณีสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย
          3.ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา
          4.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน , วัณโรค ในระยะอันตราย , โรคเท้าช้าง ระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
          5.ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
          6.มีความประพฤติเรียบร้อย


          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง (สามารถติดต่อขอใบสมัครที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ Download ได้ที่ www.lru.ac.th)
          2.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) 1 ฉบับ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตลอด
หลักสูตร (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
          4.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป)
          5.ค่าสมัคร 200 บาท (สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้แนบธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน จำนวน 200 บาท พร้อมแนบซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเองและติดแสตมป์ 3 บาท)
          ขอรับใบสมัครที่ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
          -สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2552  ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
          -สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2552 โดยผู้สมัครซื้อธนาณัติ / ตั๋วแลกเงิน จากที่ทำการไปรษณีย์ สั่งจ่าย "ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ"มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย 42000
          สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-4283-5224-8 ต่อ 41126-41129 41131-41132 หรือ โทร/โทรสาร 0- 4281-3060

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106214  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก กอง บ.ก. การศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com

ถ้าหมดเขตรับสมัครจะสมัครเรียนได้อีกมั้ยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์