พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

พระบรมราโชวาท
เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงดนตรี ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๕

. . . การศึกษานี้ ถ้าดูกว้าง ๆ ก็มีความสำคัญอย่างยอดยิ่ง ทำให้รู้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากแก่ชีวิตของมนุษย์ทั่ว ๆ ไปและถ้าโดยเฉพาะสำหรับบ้านเมือง ก็เป็นผู้ที่สร้างความมั่นคงของบ้านเมืองได้ด้วยความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ของตน ความสำคัญนี้ก็มีมากและก็คงตระหนักอยู่แล้ว ขอให้ตระหนักด้วยว่าจะต้องพยายามที่จะหาวิธีที่จะสั่งสอนอนุชนทั้งในด้านวิชาการทั้งในด้านความรู้เบื้องต้น เพื่อให้สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้ จึงขอร้องให้สนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้ ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นขั้นก่อนอนุบาล จนกระทั่งเป็นความรู้ขั้นประถม ขั้นมัธยม ขั้นอุดมศึกษา และขั้นค้นคว้าอย่างสูง และทุกความรู้มีความสำคัญทั้งนั้น ไม่ยิ่งหย่อนกัน . . .

ความประทับใจ
        สิ่งที่รู้สึกเมื่อได้อ่านพระราชดำรัสแล้วคือ ความรู้ที่พระองค์ทรงได้สอนนั้นคือการที่เราความหัดจะเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆ ควรที่จะศึกษาเล่าเรียน เพราะความรู้นั้นสามารถนำไปทำประโยชน์แก่เราได้ในภายภาคหน้าได้อีกเยอะ ถ้าเราเกิดไม่มีความรู้เลย ในอนาคตชีวิตของเราก็ไม่อาจจะผ่านพ้นไปได้ง่าย เดินไปทางไหนก็ไม่รู้เรื่องกับเขา เพราะในอนาคต ยิ่งคนที่เก่ง มีความสามารถมากเท่าไร เขาผู้นั้นก็ยิ่งมีงานทำ มีรายได้มากกว่าคนที่ไม่่มีงานทำ ไม่มีความสามารถ ไม่มีความรู้มาประกอบอาชีพได้ เพราะฉะนั้นความรู้ที่เรามี จะมากจะน้อยเท่าไร เราต้องเป็นคนค้นคว้าหาความรู้เองทั้งนั้น ความรู้เป็นสิ่งหามาได้ไม่ยาก ถ้าเรารู้จักขยัน รู้จักหมั่นเพียรมากขึ้น ความรู้ที่มีอยู่น้อยนิดอาจจะทำให้เรามีความรู้ที่มากขึ้นไปอีก และความรู้พวกนั้นจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ไม่ต้องไปเป็นเบี้ยล่างใคร ไม่ต้องไปเป็นทาศใคร ความรู้มากจะทำให้เรา เป็นนายคน แล้วเราก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีได้ โดยไม่ต้องไปง้อคน และสิ่งที่พระองคืได้สอน ทำให้เข้าเจ้ารู้สึกว่า การเรียนรู้นั้นไม่ได้ยากไปกว่าที่ข้าพเจ้าคิดเลย ถ้าเราหมั่นศึกษาตั้งแต่ตอนนี้ ความรู้ข้าพเจ้าก็จะเติบโตขึ้น ความรู้นั้นถ้าเราจะหา มันไม่มีคำว่าแก่เกินการเรียนหรอก เพราะความรู้นั้นหาได้จากทุกมุมโลก แม้แต่การใช้ชีวิตประจำวัน ความรู้ก็อยู่ในนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาความรู้ใส่ตัว หาได้ง่ายๆจากชีวิตประจำวันที่เราใช้มันก็ได้ ถ้าเราไม่เสาะแสวงหา ชีวิตนี้เราก็อาจจะไม่พัฒนาไปมากกว่านี้แล้ว และเมื่อชีวิตของเราไม่พัฒนา ชีวิตของเราก็ไม่ก้าวต่อ และชีวิตของเราในภายภาคหน้า ก็จะไม่ดีเท่าที่ควร ความรู้ที่เรามีตอนนี้อาจจะน้อยนิด แต่เมื่อเราโตขึ้นเรื่อยๆ ความคิด ทัศนคติเราก็จะมากขึ้น ความรู้ที่เรามีก็พัฒนาไปตามคิดคิดและทัศนคติด้วยตัวมันเอง เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะพัฒนาความคิดและความรู้ เพราะความคิดและความรู้จะทำให้เราพัฒนาตัวเราเองไปอีกไกล และยิ่งเราเก่งภาษามากเท่าไร มันก็ดีกับตัวเองมากทเท่านั้น เรายังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะ ดั้งเช่นบางส่วนของพระบรมราโชวาทที่องค์เคยกล่าวไว้ คือ "ทำให้รู้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากแก่ชีวิตของมนุษย์ทั่ว ๆ ไปและถ้าโดยเฉพาะสำหรับบ้านเมือง ก็เป็นผู้ที่สร้างความมั่นคงของบ้านเมืองได้ด้วยความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ของตน"  พระองค์เป็นแรงบันดาลใจของข้าพเจ้ามาตั้งแต่เด็ก ข้าพเจ้าทำตามทุกอย่างที่พระองค์เคย คำสอนของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้ามีถึงทุกวันนี้ คำสอนของพระองค์ ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำ ทำให้ประชาชนทรงรักและเถิดถูนพระองค์เสมอ คำสอนของพระองค์เช่นกัน ทำให้ข้าพเจ้ารู้ถึงการเรียนรู้ รู้ถึงความพยายามของพระองค์ อยากที่จะให้ประชาชนมีความรู้ มีเศรษฐกิจที่พอเพียง พระราชโอวาศหรือพระราชดำริของพระองค์ทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักการแบ่งปัน เป็นคนดี เป็นคนขยัน รู้จักหน้าที่การงาน ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าทำก็มาจากคำสอนของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัติร์ที่ดีของแผ่นดิน ทรงสอนความรู้ คำสอนไว้มากมาย เช่น การที่จะหาความสุขหรือหาความเรียบร้อยประจำวันนี้สำคัญอยู่หลายทางและก็มีอยู่หลายอย่าง เช่นเรื่องการศึกษาของเยาวชน เรื่องการศึกษาวิทยาการทางโลก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีความก้าวหน้าและสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ ความรู้นี้หมายถึงทางวัตถุ เพราะว่าคนเราก็ต้องการที่จะมีวิชาความรู้เพื่อที่จะทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองเป็นสำคัญ ในเวลาเดียวกันความรู้ทางวัตถุนั้นก็ต้องประสานด้วยความรู้ทางจิตใจ หมายถึงวิธีที่จะคุ้มกันป้องกันร่างกายของตัวคือวัตถุต่อสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุ ต่อนามธรรมที่เป็นจิตใจ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความกระหายอำนาจอันเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม เราต้องสอนทั้งสองอย่าง สอนวิทยาการเพื่อให้ทำมาหาเลี้ยงชีพ นี่หมายความว่ามีอาชีพ มีความรู้ทางวัตถุ และต้องรู้จักควบคุมจิตใจ ควบคุมสติของตัวให้สามารถใช้ความรู้ทางวัตถุนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง ประโยชน์ของตัวเองนี้ก็อยู่ที่ประโยชน์ของสังคมด้วย พระองค์สอนการใช้ชีวิตมากมายกับเรา และสอนการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและถูกวิธีกับเราเสมอ 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์