พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับลูกเสือ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

พระราชทานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ 6  ณ  จังหวัดชลบุรี  เมื่อปี พ.ศ.2511 ตรัสว่า 

 

“ การลูกเสือมีส่วนสำคัญยิ่งในการ สร้างความ มั่นคงของบ้านเมืองเพราะเป็นงานที่มุ่งจะสร้างคนให้ดีและสร้างสังคมให้เรียบร้อยเป็นปึกแผ่น การฝึกหัดอบรมตามแบบอย่างอันถูกต้อง  ครบถ้วนของลูกเสือนั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการที่จะทำให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ รู้จักใช้ความรู้ มีความคิด และมีวินัยที่ดี สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและของผู้อื่นได้โดยแท้จริง ผู้ใดก็ตามที่น้อมนำเอาวิธีการของลูกเสือ ไปใช้ในกิจการงานอื่นๆ ย่อมจะได้ประโยชน์อย่างกว้างขวางออกไปด้วยกันทั้งนั้น เพราะการงานต่าง ๆ จะมีประ สิทธิภาพ ”

ขอน้อมเกล้า ฯ พระบรมราโชวาท มาสารต่อพระราชประสงค์ที่ พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลูกเสือโลก ที่กล่าวว่า “ การลูกเสือมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ”  

 

    Lord    Baden   Powell   (  B. P. ) กล่าวว่า  “   จุดมุ่งหมาย ของลูกเสือ คือ  การศึกษาเรื่อง  อุดมคติอันสูงสุด  การรู้จักพึ่งตนเอง   ความสำนึกต่อหน้าที่   ความสุขุมคัมภีรภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง และความเคารพผู้อื่น  ซึ่งการลูกเสือมีลักษณะไม่เหมือนใครก็ด้วยเรื่องและวิธีการของการพัฒนาอุปนิสัย ( Character ) สำหรับลูกเสือ อีกทั้งกิจการเนตรนารี ก็มีความเจริญก้าวหน้าสมควรบัญญัติให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ ”

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai