มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับหลักสูตรครุศาสตร์

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีนโยบายจะรับนักศึกษาภาคปกติ  ตั้งแต่วันที่ 26  มีนาคมถึงวันที่ 1 เมษายน 2552
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
          เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช.ปีที่ 1 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช.ปีที่ 3
          คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครที่เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต,ศิลปศาสตรบัณฑิต และ บริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช./ปวส. และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /ปวช.ปีที่ 1 / ปวส.ปีที่ 1 ถึง ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช.ปีที่ 3 / ปวส.ปีที่ 2
          หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
          1.ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ (ติดรูปถ่ายผู้สมัครขนาด ๑ นิ้ว พร้อมลายมือชื่อผู้สมัคร)
          2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน มี GPA
          3.ความคิดเห็นและคำรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา กรณีประเภทบำเพ็ญประโยชน์
          4.หลักฐานอื่นๆ เช่น วุฒิบัตร เกียรติบัตร (กรณีประเภทความสามารถพิเศษ)
          5.หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท
          รับสมัครทาง Internet (
http://www.skru.ac.th) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  โทร.0-7431-4993, 0-7433-6933  ต่อ 143 , 146 , 178  หรือ
http://www.skru.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106210  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก กอง บ.ก.การศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์