ภูมิปัญญาในการแข่งเรื่อยาว

                                                                        Embarassed วิวัฒนาการเรือยาวไทยCool
เรือยาวมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำเป็นกีฬาชาวบ้านอันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันดีงาม ความผูกพันระหว่างสายน้ำกับชีวิต เรือกับวิถีชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธาเสื่อมใสในคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันนำมาซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของบวร ซึ่งแปลว่า ประเสริฐ อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นองค์กรพื้นฐานของชุมชนชนบทไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของชาติ
เรือยาวประเพณีไทยได้มีวิวัฒนาการจากวิถีชีวิตมาสู่ประเพณี และวิวัฒนาการไปสู่ระบบการแข่งขันนานาชาติในปี พ.ศ.2531 อันเป็นทรัพยากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญจนเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่ว กระทั่งพัฒนาไปสู่การกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และระดับประเทศสามารถจำแนกวิวัฒนาการได้เป็น

1.ยุคอดีต แต่ละคุ้มบ้าน คุ้มวัด ในทุกลุ่มน้ำสยามประเทศนิยมหาไม้ตะเคียนนำมาขุดเป็นเรือยาวร่วมการแข่งขันอันแสดงออกถึง ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะ เพื่อสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่คุ้มบ้าน คุ้มวัดของตนเองช่างขุดเรือ ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยที่ควรจารึกไว้ในความทรงจำตลอดไปว่าเป็นบรมครูแห่งภูมิปัญญา
ช่างไทยในการขุดเรือยาว อาทิ
1.ช่างเสริม เชตวัน บ้านเกาะหงส์ จ.นครสวรรค์
2.ช่างมา นคร บ้านเกาะหงส์ จ.นครสวรรค์
3.ช่างเลิศ โพธิ์นามาศ บ้านหัวดง จ.พิจิตร
4.ช่างวัน มีทิม บ้านแหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

2.ยุคทำสาว เป็นคำฮิตในยุทธจักรเรือยาวทั่วประเทศ เนื่องจากรัฐมีนโยบายปิดป่าเพื่อคืนความสมดุลย์สู่ธรรมชาติ จึงเริ่มนำเรือเก่าเรือแก่มาซ่อมแซมปรับปรุง ตกแต่ง แก้ไขกันใหม่ เรียกว่าทำสาวใหม่ให้มีรูปร่างที่ทันสมัยขึ้น และประสบชัยชนะจนเป็นที่นิยมแพร่หลาย ซึ่งช่างทำสาวเรืออันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ พระอธิการสมศักดิ์
สุวณโณ วัดสุวรรณราชหงส์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง, ช่างสงวน สูญนภา บ้านเฉลิมอาสน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หรือช่างเกียรติศักดิ์ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นต้น ในด้านทีมเรือก็มีมิติใหม่เกิดขึ้น คือ หน่วยราชการที่มีกำลังพลที่ 4 เหล่าทัพส่งกำลังพลมาเล่นเรือเพื่อร่วมรักษาประเพณีชาวบ้าน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของหน่วยงาน
3.ยุคเรือลาว นำมาทำสาวไทยภายหลังการแข่งขันเรือยาวเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลแห่งโลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้รับความสนใจ จากสื่อมวลชนเห็นความสำคัญ ของกีฬาชาวบ้าน มรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำสยามประเทศ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดสดในสนามต่าง ๆ จึงมีภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ตระหนักถึงความสำคัญ ส่งทีมเรือเข้าร่วมการชิงชัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแห่งสายน้ำนี้ไว้ จึงมีการแสวงหาเรือโบราณจากประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว) เข้ามาทำการตกแต่งแก้ไข ทำสาวใหม่ด้วยฝีมือของชาวไทยเพราะราคาถูกกว่าเรือไทยเป็นยิ่งนัก
4.ก้าวสู่นานาชาติ และกีฬาแห่งชาติปัจจุบันเรือยาวประเพณีเป็นกีฬาทางน้ำบนพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณีที่ได้รับความนิยมแพร่หลายจนก้าวสู่การแข่งขันเรือนานาชาติ ิเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และฝีพายแห่งสยามประเทศก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันในน่านน้ำสากลทั่วโลกประการสำคัญวงการเรือยาว ประเพณีได้รับการยอมรับ จากวงการกีฬาระดับชาติบรรจุเข้าชิงชัยเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติโดยการพัฒนารูปแบบ
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปให้ได้มาตรฐานกีฬาสากลทั่วไป
5.ยุคฝีพายมืออาชีพ พาณิชย์แทรกแซงสังคมไทยยุคปัจจุบันเงิน หรือวัตถุดิบ เจริญรุดหน้ากว่าจิตใจตลอดจนภาระกิจในการยังชีพในเศรษฐกิจยุคปัจจุบันส่งผลกระทบ ก่อให้เกิด ความสับสน ต่อวิถีชีวิตอันดีงามเป็นยิ่งนัก แต่เดิมการแข่งขันเรือยาวประเพณีจากวิถีชีวิตอันดีงามเพื่อความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดจนเพื่อนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ แห่งคุ้มบ้านคุ้มวัดก่อให้เกิดฝีพายมืออาชีพรับจ้างพายเรือด้วยค่าตัวที่สูงส่ง และด้วยอำนาจของเงินตรา บางครั้งทำให้หลงลืมคำว่าประเพณี และวิถีชีวิตอันดีงามของบรรพชน ไปอย่างน่าเสียดาย หรือเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ผิดจากการจัดการแข่งขันเป็นสิ่งที่พึงสังวรระวังเป็นยิ่งนัก หรือเกิดการเบี่ยงเบนจากคุณงามความดี อันเป็นภูมิรู้ภูมิธรรม ของบรรพชนอย่างแท้จริง
กติกาการแข่งขันเรือยาว

ประเภทของเรือยาว

สามารถจำแนกโดยอาศัยจำนวนฝีพาย เป็นตัวกำหนดขนาดในการแบ่งประเภทของการแข่งขันได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. เรือยาวใหญ่ ใช้ฝีพาย ตั้งแต่ 41-55 คน
2. เรือยาวกลาง ใช้ฝีพาย ตั้งแต่ 31-40 คน
3. เรือยาวเล็ก ใช้ฝีพายไม่เกิน 30 คน
4. เรือยาวจิ๋ว ใช้ฝีพายไม่เกิน 12 คน เรือยาวจิ๋วยังจำแนกได้อีกเป็น 3 ประเภทคือ
- เรือจิ๋วใหญ่ ฝีพาย 12 คน
- เรือจิ๋วกลาง ฝีพาย 10 คน
- เรือจิ๋วเล็ก ฝีพาย 7-8 คน

การแข่งขันเรือที่เป็นทางการ จะมีการกำหนดจำนวนฝีพายให้เท่ากันเพื่อความยุติธรรม เรือแต่ละลำมีฝีพายได้ตั้งแต่ 2-3 คน 5 คน 10 คน ไปจนถึง 30 คน แต่ไม่เกิน 50 คน ก่อนทำการแข่งขันจะต้องมีการจับฉลากเลือกว่าเรือจะอยู่ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตก
ส่วนสำคัญต่อการแข่งขันอีกอย่างคือ กระแสน้ำ ถ้าน้ำแรง เรือจะวิ่งได้เร็ว เรือแต่ละลำจะต้องวิ่งในกระแสน้ำของตน ถ้าวิ่งผิดจะถูกปรับแพ้ทันที สมัยโบราณมักแข่งขันในระยะประมาณ 500 เมตร แต่ปัจจุบันขึ้นอยู่กับสนามแข่งรวมทั้งกติกาและข้อตกลงต่างๆ ก็อาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น การแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร เป็นงานแข่งเรือยาวที่โด่งดังไปทั่วประเทศ มักจัดในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนของทุกปี โดยจัดที่บริเวณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง อำเภอเมือง ใช้ระยะทางในการแข่งขัน 650 เมตร แบ่งออกเป็น 2 ลู่ โดยการวางทุ่นใช้เชือกขึงข้ามแม่น้ำ ลู่ตะวันออกจะแขวนธงแดง ลู่ตะวันตกแขวนธงน้ำเงิน เส้นชัยจะปักเสาสีแดงไว้ที่ริมฝั่งตรงข้ามกับกรรมการปล่อยเรือ และมีเรือกรรมการใช้สำหรับควบคุมให้เรือแต่ละลำอยู่ในลู่ที่กำหนด และให้สัญญาณปล่อยเรือโดยการยิงปืนEmbarassedCryCoolEmbarassed

CoolCryEmbarassedFoot in MouthFrownInnocentKissLaughingMoney MouthSealedSmileSurprisedTongue OutUndecidedWinkYellCoolCryEmbarassedFoot in MouthFrownInnocentKissLaughingMoney MouthSealedSmileSurprisedTongue OutUndecidedWinkWinkYellCoolCryEmbarassedFoot in MouthFrownInnocent

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์