พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓

 

"บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้
ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย 
ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยื

     ผลเสียที่เกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล ทําให้เกิดความพยายามในการแสวงหาแนวทาง การพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนมากขึ ้น กระ บ วนการจัดทํ าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ โดยให้ความสําคัญ กับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาตามแนวทาง แบบองค์รวม (Holistic) ที่เน้นคนเป็ นศูนย์กลาง (People-Centered) ปรัชญาสําคัญของแนวคิดนี ้ คือ “การพัฒนาคน โดยคน และเพื่ อคน” (Development of People, by People and for People) หมายถึง การพัฒนาที่มุ่งเน้นไปที่ตัวคน อย่างรอบด้านทั้งกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยการ พัฒนาตัวคนจะสําเร็จได้ต้องมีระบบและสิ่งแวดล้อม ที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ยังคงให้ความสําคัญ กับกระบวนทัศน์ “การพัฒนาแบบองค์รวม” และ “ยั่งยืน” ที่เน้นคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา การพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ได้ อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ” มาเป็ นแนว ทางการบริ หารและพัฒนาประเทศโดยยึดหลัก ทางสายกลาง กล่าวได้ว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็ น จุดเปลี่ยนสําคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศที่ ปฏิรูปความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมไทย โดยให้ ความสําคัญกับกระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ที่เน้น “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” และ ใช้เศรษฐกิจ เป็ นเครื่องมือช่วยพัฒนาคนให้มีความสุขและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้ อมทั ้งปรับเปลี่ยนวิธีการ พัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็ นบูรณาการแบบองค์รวม และเปิ ดโอกาสให้ ทุกฝ่ ายในสังคมมี ส่วนร่ วม ในทุกขั ้นตอนการพัฒนา ซึ่งแนวคิดการพัฒนา ดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้อย่างต่อเนื่องในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ รวมถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็ นสุข ร่วมกัน (Green and Happiness Society) ภายใต้ แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                  ปัจจุบันอยู่ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ที่มีแนวคิดหลักใน การพัฒนาบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดุลยภาพ เชิงพลวัตร การเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง บูรณาการ ทั ้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” ๔ และใช้ หลัก “ความพอประมาณ” ให้ เกิดความ สมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเอง กับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกความ สมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการ เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้เพียงพอพร้ อมรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศ ทั ้งนี ้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั ้นตอน ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วย ความรอบคอบ เป็ นไปตามลําดับขั ้นตอน และ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั ้งการ เสริ มสร้ างศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนดําเนินชีวิต ด้ วยความเพียร อันจะเป็ นภูมิคุ้ มกันในตัวที่ดี ให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นทั ้งในระดับ ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ

ความประทับใจ : พระองค์ทรงสอนให้เรารู้จักลดความมเห็นแก่ตัวและช่วยกันพัฒนาส่วนรวมมากกว่ามาขัดแย้งกันด้วยเรื่องที่ไร้สาระ 

แหล่งที่มา : http://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizations-individuals.html

              : file:///C:/Users/Chanatip/Downloads/way_to_development_thai_52.pdf

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์