หลักการทรงงาน ทำให้ง่าย

    ทำให้ง่าย หมายถึง การศึกษาจนเข้าใจแล้วจัดการอย่างเห็นผลโดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ขาดทุน คือ กำไร หมาย ถึง


     ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริดำเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบ นิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆ ทรงโปรดที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง แต่การทำ สิ่งยาก ให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก ฉะนั้นคำว่า “ทำให้ง่าย” หรือ “Simplicity” จึงเป็นหลักคิดสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริดำเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆ ทรงโปรดที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่ายทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง แต่การทำสิ่งยากให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก


การลงมือปฏิบัติสิ่งใดก็ตามมนุษย์ย่อมมีแผนการวางลำดับขั้นตอนการกระทำนั้นไว้ในความคิดอย่างรอบคอบ คิดอ่านสถานการณ์และผลของการกระทำด้วยสมรรถนะคิดกระทำการอย่างเต็มกำลัง ดังนั้นการกระทำทั้งหลายจึงได้ชี้ว่าทำด้วยปัญญา แต่มนุษย์ผู้ชื่นชมในปัญญาย่อมเกิดอัตตาคือตัวตนได้ง่าย นั่นคือยึดมั่นในความรู้ของตนและเชื่อว่าตนจะสามารถพัฒนาความรู้ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก ความรู้ที่ได้รับการคิดทบทวนซ้ำไปซ้ำมาด้วยตัวตนเช่นนั้นจึงซับซ้อนและต่อเนื่องดุจจักรกลที่ฟันเฟืองต่างๆ จะต้องทำงานต่อเนื่องกันไม่ขาดตอน ความซับซ้อนได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งดี


ระบบคิดและระบบงานต่างๆ จึงมีการวางแผนอย่างแยบคาย แยบยล มีระเบียบขั้นตอนจำนวนมาก มีเทคนิคและวิธีการที่ยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเชื่อว่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือความสำเร็จได้จริง เป็นคุณลักษณะที่ได้สั่งสมมาจนเกิดเป็นลัทธิจักรกลนิยม คนอีกจำพวกคือไม่ชอบคิดแต่ชอบใช้ สิ่งใดที่ดูเหมือนว่ามีวิทยากรขั้นสูง ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกว่าย่อมดีกว่าอย่างแน่นอน เขาเหล่านี้จึงพร้อมสนับสนุนด้วยเงินทุนเพื่อแสวงหาความซับซ้อนมาเป็นเครื่องมือในการทำกิจการทั้งปวง เรียกว่าอะไรที่ดูยุ่งยาก สิ่งนั้นเชื่อได้ว่าจะดี


หากแต่เมื่อชีวิตถูกกดทับอยู่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีจนบีบรัดมนุษย์ไว้ในสังคมสมัยใหม่ ความเรียบง่ายกลับเป็นสิ่งที่หาได้ยาก มนุษย์ถูกเตือนด้วยศาสนาว่าชีวิตนั้นควรใช้ไปอย่างช้าๆ มนุษย์มีคุณวิเศษอย่างหนึ่งคือมีปัญญาที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆ จากความคิดและสิ่งแวดล้อมได้เมื่อมีเวลา ดังนั้นชีวิตที่ช้าลงย่อมทำให้มนุษย์มีความสุขแท้ด้วยปัญญามากขึ้น การคิดและการปฏิบัติจึงควรพิจารณาแนวทางของความง่าย ความไม่ซับซ้อนในฐานะของสิ่งดีเช่นกัน


เมื่อหลุดจากความนิยมของความซับซ้อนมาสู่การนิยมความไม่ซับซ้อน คือนิยมความง่าย ความง่ายในที่นี้ไม่ใช่มักง่าย แต่เป็นการคิดวิจารณญาณต่อสิ่งต่างๆ ให้ง่าย ให้กระจ่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ และสามารถที่จะชี้นำ ชี้แนะและสอนผู้อื่นให้คิดตามได้โดยง่าย ความง่ายกลับจะยิ่งทำให้มนุษย์ได้พัฒนาความคิดด้วยปัญญาที่รอบคอบยิ่งขึ้น เหมือนการตรวจทวนคำตอบที่ยากๆ ด้วยการคิดย้อนกลับที่ง่าย มนุษย์ย่อมจะทำสิ่งง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุด คุณค่าแห่งการกระทำนั้นจึงจะเป็นที่ยกย่องในหมู่ชน


ทำอะไรให้ง่ายๆ    ทำให้ชีวิตง่าย     โปรดรับสั่งทำสิ่งยากๆ ให้กลายเป็นิส่งที่ง่ายๆ    นักข่าวชาวฝรั่งเศสถามพระองค์ว่า 
พระองค์ทรงงานแบบใด  ท่านตรัสตอบเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า  “ซิมปลีฟีเย่ซึ่งภาษาอังกฤษแปลว่า ซิมพลีฟาย(simplify) 
ภาษาไทยแปลว่า  ทำให้ง่าย   คนส่วนใหญ่ชวนทำสิ่งง่ายๆ ให้เป็นสิ่งยากๆ  ผมบอกเจ้าหน้าที่งานยาเสพติดว่า ถ้าใคร โทรศัพท์มาของความช่วยเหลือ ให้ถามเขาคำแรกว่า 
   “คุณจะให้ผมไปหาคุณหรือคุณจะมาหาผมเดี๋ยวนี้


ความรู้สึกประทับใจ พระองค์ทรงทำงานอย่างนักเพื่อประชาชนของพระองค์


แนวทางการนำหลักการทรงงานมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือการคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริดำเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆ ที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่ายทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์