รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี รายวิชาเพ

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง  

 

                           รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word  

                          โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น

                          ประถมศึกษาปีที่ 3

 

            

ชื่อผู้รายงาน      นางพิลัดดา  แก้วณรงค์

ปีที่ทำการวิจัย    2557

 

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมMicrosoft Word ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ที่ระดับ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling)มีหน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน เครื่องมือการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า

1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 88.98/87.93

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด ( และ S.D. = 0.42)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์